Omgeving

By 28 maart 2017Omgeving

Milieuonderzoeken bij ruimtelijke plannen: milieucontouren

Milieuonderzoeken bij ruimtelijke plannen

Bij het opstellen van een ruimtelijk plan moet een goed woon- en verblijfsklimaat worden gegarandeerd. De milieuaspecten van de omgeving, zoals wegen en bedrijven, moeten hiertoe worden onderzocht. Ook moet worden onderzocht of de bestaande omgeving niet in haar belangen wordt geschaad. Als dit tijdig in het proces gebeurt, zijn eventuele knelpunten vooraf bekend. Deze kunnen dan veelal worden opgelost. Wij bieden u goed en tijdig onderzoek en advies over de milieuaspecten. Als achteraf wordt geconstateerd dat milieukundige aspecten te weinig of op een verkeerde manier aan bod zijn gekomen, leidt dit tot vertraging en onnodige kosten. Het op tijd inwinnen van het juiste advies kan dus veel kosten en ergernis besparen.

Milieucontouren

Om na te gaan hoe het woon- en leefklimaat is ter plaatse van het plangebied, moet worden uitgegaan van de meest recente milieuhygiënische inzichten. Bij De Roever Omgevingsadvies zijn specialisten werkzaam op de diverse vakgebieden. Wij beschikken over de kennis en programma’s om de contouren van de diverse milieuaspecten te bepalen. Deze brengen wij duidelijk in beeld door gebruik te maken van AutoCad op elke gewenste ondergrond. Daardoor kunt u zich een beter beeld vormen wat de resultaten van de berekeningen inhouden.

Juridische analyse

De milieucontouren bepalen wij niet alleen op basis van het technische onderzoek. Hierbij is ook een juridische analyse van belang. Met een juridische analyse worden het juiste wettelijke kader (vergunningen die van kracht zijn of het Activiteitenbesluit) en het juiste toetsingskader (de norm) vastgesteld. Met deze juridische analyse worden de juiste milieucontouren in beeld gebracht.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.