Advies geluid

“We horen alleen maar positieve geluiden”

Akoestisch onderzoek

De Roever Omgevingsadvies kan een akoestisch onderzoek voor u uitvoeren. Een goed akoestisch onderzoek bevat goede metingen en een juiste modellering, maar gaat met name ook uit van de juiste bedrijfssituatie. Daarnaast is het van groot belang dat getoetst wordt aan de juiste normen. Wij hebben hiervoor de technische en de juridische kennis in huis. Ons advies stellen wij zodanig op dat deze een rechtelijke toets kan doorstaan.

Industrielawaai, wegverkeerslawaai, geluidwering gevels, horecalawaai en referentieniveaus

Wij voeren onder meer geluidsmetingen en -berekeningen uit in het kader van vergunningaanvragen, naar aanleiding van klachten, zienswijzen of geschillen. Het gaat om bedrijven, waarvan het geluid wordt gemeten en berekend met de methode voor industrielawaai. Onze specialisten hebben veel ervaring met geluidsmetingen bij horeca en evenementen. Ook voor onderzoek naar wegverkeerslawaai, de geluidswering van gevels of het referentieniveau kunt u bij ons terecht.

Beoordelen akoestische rapporten en het verdere traject

Door derden opgestelde akoestische rapporten kunnen tot in detail worden beoordeeld op zowel de aannames en uitgangspunten als op berekeningen en modellering. Wij stellen de geluidsparagraaf op van de omgevingsvergunning, maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit of andere besluiten of de besluiten voor het verlenen van hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder.

Complexe akoestische vraagstukken

De specialisten van De Roever kunnen uitsluitsel geven over alle zich voordoende vraagstukken over werkingssfeer, vergunde rechten, te hanteren grenswaarde, klachten of nieuwbouwplannen in relatie met bestaande bedrijven of woningen, ‘second (of third) opinion’ en ondersteuning bij de behandeling van bedenkingen of bij beroeps- dan wel rechtszaken.

Cursus geluid

Wij geven een cursus gericht op de kennis- en vaardigheidsbehoefte van met name handhavers. Met deze cursus wordt u in staat gesteld het aspect geluid bij inrichtingen goed te beoordelen en de meest voorkomende geluidmetingen uit te voeren. Voor meer informatie over de cursus Geluidmetingen voor handhavers klikt u op deze link.

Geluidbeleid, evenementenbeleid of horecabeleid

Door een goed geluidbeleid dat is afgestemd op de lokale omgeving kan de gewenste kwaliteit van de leefomgeving worden bereikt of verbeterd. Onze specialisten combineren ruimtelijke plannen en milieukwaliteit tot een haalbaar lokaal geluidbeleid. Met lokaal geluidbeleid is het mogelijk om van de gangbare grenswaarden af te wijken, zodat ruimtelijke ontwikkelingen doorgang kunnen vinden. Ook kunt u daarmee een lokale afweging maken tussen gewenste evenementen en horeca-activiteiten en het beschermingsniveau van bewoners in deze omgeving.

Voor meer informatie, download onze leaflet Akoestiek.