Advies bodem

“Wij zoeken het tot de bodem voor u uit”

Beoordelen bodemonderzoeken

Het beoordelen van rapporten van bodemonderzoeken kunt u toevertrouwen aan onze specialisten. Wij beoordelen het veldwerk, de historische en (geo)hydrologische gegevens, de betrouwbaarheid (Kwalibo-verplichtingen) en de vertaling van de analyseresultaten. Als de beoordeling daartoe aanleiding geeft, wijzen wij op de noodzaak tot aanvullend of nader bodemonderzoek. Door onze kennis en ervaring kunnen wij voorstellen voor nader onderzoek met een conceptueel model volgens de nieuwe NTA 5755 beoordelen.

NRB-beoordelingen

Maatregelen om een adequaat niveau van bodembescherming te garanderen dienen te worden getoetst aan de NRB. Voor iedere situatie zijn verschillende (combinaties van) oplossingen mogelijk. De Roever beoordeelt of door het treffen van de voorgestelde voorzieningen aan de eisen wordt voldaan. Hieruit blijkt of aanvullende maatregelen of voorzieningen moeten worden getroffen. Bij het adviseren van maatregelen houden wij rekening met de bestaande situatie en werkwijze binnnen een bedrijf.

Advisering hergebruik grond en bagger

Het Besluit bodemkwaliteit regelt onder meer het hergebruik van grond en bagger en geeft aan op welke wijze de controle van de geschiktheid voor hergebruik moet plaatsvinden. De Roever biedt ondersteuning in deze complexe materie, inclusief de beoordeling van meldingen en bewijsmiddelen die worden overgelegd bij hergebruik van grond en bagger.

Actief bodembeheer

Hergebruik van licht verontreinigde grond is alleen mogelijk onder stringente voorwaarden. Van diverse voorwaarden kan echter vrijstelling worden verleend. De Roever voert alle werkzaamheden uit op het gebied van actief bodembeheer, zoals beleidsondersteuning, opstellen bodemfunctiekaarten en bodemkwaliteitskaarten, opstellen bodembeleidsplannen en ondersteuning bij het opzetten van een bodeminformatiesysteem.

Kwaliteit

Gemeenten hoeven niet in gecertificeerd te zijn volgens Kwalibo. Besluiten mogen echter alleen genomen worden op basis van rapporten die voldoen aan Kwalibo. Nu ook certificering voor advisering voorzien wordt is binnenkort de gemeentelijke beoordeling de enige niet-gecertificeerde schakel in het bodemproces. Om nu toch de kwaliteit op een adequaat niveau te krijgen kan een kwaliteitshandboek worden opgesteld.

Duurzaam bodemgebruik

Elke gemeente wil klaar zijn voor de toekomst en onderdeel van deze toekomst is duurzaam bodemgebruik. Wilt u voor uw gemeente laten adviseren hoe de bodem duurzaam kan worden gebruikt, dan kunt u bij De Roever terecht voor een Nota duurzaam bodemgebruik.

Bodemfunctiekaarten en bodemkwaliteitskaarten

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van bodemfuctiekaarten. Voor meer informatie hierover, kijk op onze pagina bodemfunctiekaarten, bodemkwaliteitskaarten en op de pagina kaartmateriaal.

Voor meer informatie, download onze folder Aanbod diensten bodem.