Externe veiligheid

By 28 maart 2017Specialismen

Externe veiligheid

Toets externe veiligheid

Het doel van de toets op externe veiligheidsaspecten rond ruimtelijke plannen en bij verlening van omgevingsvergunningen is na te gaan welke risico’s de voorgenomen ontwikkelingen met zich meebrengen. Dit om de mogelijkheid te bieden een externe veiligheidssituatie te creëren die voldoet aan de behoeften en rekening houdt met de omgeving. Daartoe kan het initiatief op specifieke wijze worden ingevuld en kunnen eventuele aanvullende maatregelen worden getroffen.

Onderzoek externe veiligheid

Het externe veiligheidsonderzoek richt zich eerst op het plaatsgebonden risico (PR). Dit geeft een beeld van de ruimtelijke verdeling van de hoogte van de risico’s rond een bron. Vervolgens wordt nagegaan wat de hoogte van het groepsrisico (GR) is. Dit geeft inzicht in de aantallen personen die bij een ongeval kunnen worden betrokken.

QRA

Als een ongeval tot meer dan 10 dodelijke slachtoffers kan leiden, is sprake van een groepsrisico. Als er redenen zijn om te verwachten dat sprake is van een groepsrisico moeten de risicogegevens worden verzameld en worden berekend in een QRA (quantitative risk assessment ofwel kwantitatieve risicoanalyse). Voor het bepalen van de risico’s voor de externe veiligheid worden in een QRA zowel de kansen op als de effecten van incidenten met gevaarlijke stoffen in rekening gebracht. De resultaten van een QRA zijn afstanden tot plaatsgebonden risicocontouren (PR) en de hoogte van het groepsrisico (GR).

De Roever: adviseur externe veiligheid

Wij kunnen u ondersteunen bij het beoordelen van risicoinventarisaties en QRA’s in het kader van planontwikkeling of aanvragen om een omgevingsvergunning. Wij beoordelen naast de formele aspecten of de onderbouwing voldoende is, subselecties juist zijn uitgevoerd (juiste selectie van de meegenomen installatieonderdelen) en of de berekeningen zijn afgestemd op de aanvraag om omgevingsvergunning.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.