Stikstofonderzoek/gebiedsbescherming

By 28 maart 2017Specialismen

Stikstofonderzoek/gebiedsbescherming

De uitstoot van stikstof is een activiteit die schadelijk kan zijn voor de omgeving. Voor het onderdeel gebiedsbescherming van de Wet natuurbescherming kan een stikstofonderzoek of een passende beoordeling noodzakelijk zijn. Dit is aan de orde wanneer plannen of ontwikkelingen mogelijk een negatief effect hebben op Natura 2000-gebieden en provinciaal aangewezen gebieden die onderdeel uitmaken van Natuurnetwerk Nederland.

De Roever Omgevingsadvies heeft specialisten in dienst op het gebied van stikstofonderzoek en passende beoordelingen. Zij kunnen een voortoets stikstofdepositie uitvoeren, waarbij onderzocht wordt of op voorhand negatieve effecten ten aanzien van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden zijn uit te sluiten. Indien negatieve effecten zijn uit te sluiten is een passende beoordeling niet vereist. Het toetsingskader voor de stikstofdepositie is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In het uit te voeren onderzoek wordt uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden.

Het stikstofonderzoek bestaat uit:

  • vaststellen van de gewenste situatie;
  • motiveren van de invoergegevens;
  • opstellen stikstofdepositiemodel in AERIUS calculator;
  • berekening van de beoogde situatie in AERIUS calculator;
  • opstellen van een rapportage met rekenresultaten en bijlagen.

Mogelijke extra werkzaamheden waarbij wij u ook graag van dienst zijn:

  • uitvoeren van een verschilberekening van de feitelijke situatie en de beoogde situatie;
  • uitvoeren van een passende beoordeling;
  • vergunningaanvraag opstellen en indienen.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Dan kunt u contact opnemen met Caspar den Hertog, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: c.den.hertog@deroever.nl.