Category

Cursussen

Formulier cursus modellering luchtkwaliteit met ISL3a

Formulier cursus geluidmetingen voor handhavers

Formulier cursus veehouderijen en ventilatie

Formulier cursus Milieu en veehouderij

Cursusvoorwaarden

Cursusvoorwaarden

Bij het inschrijven gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Voor de workshop en cursus hanteren wij een maximale groepsgrootte van ± 15 personen, tenzij anders vermeld.

2. Inschrijving voor de workshop en cursus vindt plaats op volgorde van aanmelding.

3. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers op een bepaalde datum, bieden wij de gelegenheid tot deelname op een andere of nieuwe datum, tenzij dan sprake is van onvoldoende aanmeldingen.

4. Bij onvoldoende aanmeldingen is De Roever gerechtigd om de deelnemer, met toestemming van die persoon, op een andere datum deel te laten nemen, dan wel de betreffende cursusdatum te annuleren.

5. Van onvoldoende aanmeldingen is sprake als het aantal deelnemers minder bedraagt dan 12, tenzij anders vermeld.

6. Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus. In dat geval wordt € 75,- annuleringskosten in rekening gebracht. Na die datum is annuleren niet meer mogelijk. Wel kunt u zich kosteloos laten vervangen door een collega.

Wet geurhinder

Workshop en cursus Wet geurhinder en veehouderij

Voor aanvragen om omgevingsvergunning is de Wet geurhinder en veehouderij het toetsingskader voor geur uit stallen. Ook wordt deze wet toegepast bij de beoordeling van ruimtelijke plannen in de omgeving van veehouderijen. In de wet en de regeling zijn niet alle details ingevuld. Waar zitten de onduidelijkheden nog? Inmiddels hebben wij volop praktijkervaring. Ook is er diverse jurisprudentie beschikbaar. Leer ook van onze praktijkervaringen over het begrip bebouwde kom, hoge uittredesnelheden, geurtoetsen omgekeerde werking, het opstellen van geurverordeningen en diverse andere aspecten van de geurberekeningen en geurtoetsing.

De Roever Omgevingsadvies organiseert een workshop en een cursus over en rondom de Wet geurhinder en veehouderij. Hierin delen wij onze (ruime) ervaringen uit de praktijk.

Workshop “Wet geurhinder en veehouderij”

In de workshop gaan wij in op de wet en de bijbehorende uitvoeringsregeling. Met behulp van een aantal praktijkcases leert u hoe deze regelgeving in de praktijk werkt. Wij belichten specifieke zaken, zoals de begrenzing van de bebouwde kom, het toepassen van hoge of afwijkende uittredesnelheden, specifieke aandachtspunten voor luchtwassers, diverse ventilatiesystemen, waaronder werkwijze bij warmtewisselaars op pluimveestallen.

Daarnaast gaan wij in op de noodzaak, het nut en de mogelijkheden van een gemeentelijke verordening. Wij tonen praktijkvoorbeelden uit quick-scans, geurgebiedsvisies en verordeningen die wij voor diverse gemeenten hebben opgesteld.

Ook de toets omgekeerde werking, de geurtoets in het geval van ruimtelijke plannen behandelen wij.

De workshop geeft u niet alleen informatie, maar ook de vertaalslag naar de praktijk. Gedurende de gehele dag is er voldoende ruimte voor uw eigen inbreng. Na deze workshop kunt u de nieuwe regelgeving toepassen en meepraten over gemeentelijk beleid. Deze workshop is geschikt voor medewerkers die bij de uitvoering van hun taken te maken krijgen met deze regelgeving, zoals vergunningverleners en beleidsmedewerkers.

De Roever Omgevingsadvies heeft intussen een serie workshops afgerond. De workshop kunnen wij nog steeds in company geven. Neem hiervoor contact op met Caspar den Hertog, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: c.den.hertog@deroever.nl.

Cursus “De nieuwe geurwet: wat betekent dit voor mijn gemeente?”

Voor managers en bestuurders is er de mogelijkheid om zich te laten voorlichten in de cursus “De Wet geurhinder en veehouderij: wat betekent dit voor mijn gemeente?”. Deze cursus geeft u in beperkte tijd een goed en toepassingsgericht inzicht in de genoemde materie. Hiermee kunt u onder meer de volgende vragen gaan beantwoorden: wat zijn de gevolgen van deze geurwet voor de gemeente en voor de veehouders? moeten wij een aanhoudingsbesluit nemen? welke consequenties heeft een aanhoudingsbesluit? wat is het proces om te komen tot een gemeentelijke verordening?

De Roever Omgevingsadvies heeft intussen een serie cursussen afgerond. De cursus kunnen wij nog steeds in company geven. Neem hiervoor contact op met Caspar den Hertog, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: c.den.hertog@deroever.nl.

Programma’s

Klik hier om de programma’s van de workshop en de cursus te downloaden

Luchtkwaliteit ISL3a

Cursus modellering luchtkwaliteit met ISL3a

Vindt u het werken met het modelleringsprogramma voor de luchtkwaliteit ISL3a ook ingewikkeld? Weet u niet hoe u de rekenresultaten moet interpreteren? Als sprake is van een te hoge waarde, is dan ook sprake van een probleem? Of weet u niet goed welke invoergegevens relevant zijn? Om het programma wat transparanter te maken, organiseren wij de cursus: ‘modellering luchtkwaliteit met ISL 3a’. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zelf modelleert met ISL 3a of die modelleringen beoordeelt.

Datum, duur en locatie

De cursus neemt één hele dag in beslag en vindt bij voldoende aanmeldingen plaats op een nog nader te bepalen plaats in uw regio. Als een gemeente binnen uw regio een cursusruimte ter beschikking stelt, dan kan deze één cursist gratis laten deelenemen.

Bestemd voor

Medewerkers van overheidsinstellingen en adviseurs die te maken krijgen met het modelleren van de luchtkwaliteit en het beoordelen van luchtkwaliteitrapportages die zijn opgesteld met het programma ISL3a.

Onderwerpen

In 2008 heeft het Ministerie van VROM het vereenvoudigde modelleringsprogramma ISL3a uitgebracht. Met dit programma kan de luchtkwaliteit voor eenvoudige situaties bij inrichtingen worden gemodelleerd. De bijdragen van industriële en agrarische punt- of oppervlaktebronnen kunnen met ISL 3a worden getoetst aan de grenswaarden in Nederland.

Een vergunningverlener moet de in de vergunningaanvraag opgenomen ISL3a berekeningen controleren of zelf berekeningen uitvoeren. Bij het modelleren kunnen verschillende keuzes worden gemaakt. De interpretatie van de rekenresultaten is niet altijd eenvoudig. Hoe u de berekening kunt uitvoeren en waar u op moet letten bij de beoordeling van rekenresultaten leert u in de (praktische) cursus ‘modellering luchtkwaliteit met ISL3a’.

Kosten

De kosten van de cursus bedragen € 525,- per persoon (exclusief BTW).

Docent

Marlou Gerrekens

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marlou Gerrekens, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: m.gerrekens@deroever.nl.

Klik hier voor het inschrijfformulier voor deze cursus.

Geluidmeting handhavers

Cursus Geluidmetingen voor handhavers (workshop Meten van geluid)

In september 2018 geven wij weer de tweedaagse cursus ‘Geluidmetingen voor handhavers’. Deze cursus geeft u de nodige theorie om geluidmetingen uit te voeren. Maar vooral leert u meteen in de praktijk geluidmetingen uit te voeren. Ook de valkuilen komen hierbij aan bod. De cursus is bestemd voor medewerkers die te maken krijgen met het uitvoeren van geluidmetingen in het kader van het controleren van de naleving van vergunningen, algemene regels en verordeningen. De cursus bestaat uit een halve dag theorie en een praktijkdag geluidmeten.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor medewerkers of adviseurs die te maken krijgen met het uitvoeren van geluidmetingen tijdens het controleren van de naleving van vergunningen, algemene regels en verordeningen. Voor deze cursus is geen voorkennis of ervaring benodigd.

Inhoud van de cursus

De cursus gaat in op de theorie en de praktijk van het uitvoeren van geluidmetingen. Hierbij krijgt u antwoord op de vragen: Wat moet u gaan meten? Waaraan moet u toetsen? Hoe en waar moet u meten? Onze cursus is gericht op de praktijk van het uitvoeren van geluidmetingen tijdens een controle of naar aanleiding van een klacht. Om handhaving mogelijk te maken, is het van belang dat geluidmetingen op de juiste wijze plaatsvinden. U leert omgaan met een geluidmeter en vooraf een aanpak vast te stellen. U kunt u eigen geluidmeter meenemen naar de cursus, maar ook zonder eigen geluidmeter kunt u de praktijkdag volgen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Basisbegrippen uit de akoestiek
 • Begrip van de beoordelingsgrootheden: LAr,LT en LAmax
 • Interpretatie van geluidsvoorschriften
 • Relevante rekenmethodieken uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI, 1999)
 • Toelichting op de meest relevante factoren, zoals bedrijfsduurcorrectie, correctiefactoren vanwege tonaliteit, impulsachtig geluid en muziekgeluid
 • Meettechnieken, theorie en praktische oefeningen. Aandacht voor instellingen geluidsmeter, meetposities, waarnemingen en algemene wenken
 • Meten en regelen geluid bij evenementen en horeca
 • Uitwerken van geluidsmetingen tot meetverslag

Datum en plaats

De cursus wordt gegeven in de omgeving van ‘s-Hertogenbosch op 18 en 20 september van 2018.
De cursus kunnen wij ook regionaal of ‘ In-Company’ geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met Sjako Brouwer, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: s.brouwer@deroever.nl.

Duur

De cursus is verdeeld over 2 dagen. Op de eerste cursusdag wordt de theorie behandeld van 9.30 tot 13.00 uur. Op de tweede cursusdag wordt de verkregen kennis in de praktijk gebracht, van 9.30 tot 16.00 uur. Hierbij verzorgen wij de lunch.

Kosten (ex BTW)

De groepsgrootte is beperkt tot maximaal 12 personen en bedraagt minimaal 8 personen. De kosten voor deze cursus bedragen € 750,- exclusief BTW, inclusief lunch per persoon.

Docenten

De cursus wordt verzorgd door de heer ir. Sjako Brouwer (De Roever Omgevingsadvies) en de heer ing. Teun van Biljouw (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant).

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sjako Brouwer, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: s.brouwer@deroever.nl.

Klik hier voor het inschrijfformulier voor deze cursus.

Veehouderijen en ventilatie

Cursus veehouderijen en ventilatie: (hoge) uittredesnelheden, luchtwassers en de Wet geurhinder

De cursus ‘Veehouderijen en ventilatie’ gaat over de beoordeling van ventilatiesystemen van veehouderijen, inclusief luchtwassers en normale en hoge(re) uittredesnelheden. Dit in het kader van de beoordeling van de milieuaspecten en met name de toepassing van de Wet geurhinder en veehouderij. Ook gaan wij in op de geluidsbelasting door ventilatoren.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor medewerkers of adviseurs die te maken krijgen met (het beoordelen van) aanvragen om omgevingsvergunning van veehouderijen of het bepalen van de geurbelasting van een veehouderij. Op zich is hiervoor geen voorkennis benodigd, maar met enige ervaring met de Wet geurhinder en veehouderij is de detailinformatie wel beter te plaatsen. Als u nog geen of weinig ervaring heeft met de Wet geurhinder en veehouderij kunt u ook onze workshop Wet geurhinder en veehouderij volgen.

Inhoud van de cursus

De cursus gaat in op de details van het dimensioneren van luchtwassers, het bepalen van uittredesnelheden en de mogelijkheden en het onderbouwen van hoge(re) uittredesnelheden. Dit is een specifieke element in de geurbeoordeling op grond van de systematiek uit de Wet geurhinder en veehouderij. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het aspect geluid, veroorzaakt door een ventilatiesysteem.

De cursus is interactief. Aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden zal de praktijk van het beoordelen van diverse situaties worden belicht. Hierbij wordt ingegaan op de mogelijke knelpunten en consequenties.

De volgende zaken zullen aan de orde komen:

 • dimensionering van luchtwassers:
  • bepalen ventilatiecapaciteit (varkens en pluimvee);
  • Dimensionering van verschillende types luchtwasser;
  • stalbeschrijvingen en technisch informatiedocument InfoMil;
  • ventilatienormen;
 • uittredesnelheid luchtwassers (LW):
  • consequenties dimensionering voor oppervlakte emissiepunt;
  • bepalen uittredesnelheid;
 • mogelijkheden en (neven)effecten hoge(re) uittredesnelheid LW;
 • casus luchtwassers en varkensstal;
 • bepalen uittredesnelheid bij pluimveestallen en centrale ventilatie;
 • mogelijkheden verhogen uittredesnelheid bij pluimveestallen en de kanttekeningen daarbij;
 • casus pluimveestal en uittredesnelheid (geen luchtwasser);
 • geluid:
  • emissie van twee mogelijke uitvoeringen centrale ventilatie;
  • tonaliteit?

Daarnaast is er ruimte om eigen cases in te brengen of andere vragen te behandelen. U kunt ook vooraf uw suggesties (wijzigingen of aanvullingen) doorgeven.

Datum en plaats

De cursus wordt gegeven op ons kantoor in Schijndel.

Bij voldoende aanmeldingen in een bepaalde regio, zijn wij bereid om de cursus in uw regio te geven. Voorwaarde is dat een gemeente in die regio een ruimte ter beschikking wil stellen. De organiserende gemeente kan dan één cursist gratis laten deelnemen. U kunt individueel uw voorkeur aangeven voor een cursus in uw regio. Wij gaan dan na of er in uw regio voldoende aanmeldingen zijn, waarna wij in overleg een datum vaststellen. Als u zelf al een groep heeft, kunt u uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen.

Duur

De cursusduur is ongeveer een halve dag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Kosten (ex BTW)

De groepsgrootte is beperkt tot maximaal 16 personen en bedraagt minimaal 6 personen. De kosten voor deze cursus bedragen € 250,- exclusief BTW per persoon.

Docenten

Uw cursusleider is Caspar den Hertog, seniorspecialist veehouderijen en vergunningen. Het gedeelte geluid wordt (op locatie Schijndel) besproken door Sjako Brouwer, senior specialist geluid.

Inlichtingen

De Roever Omgevingsadvies heeft intussen een serie cursussen afgerond. De cursus kunnen wij nog steeds in company geven. Neem hiervoor contact op met Caspar den Hertog, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: c.den.hertog@deroever.nl.

Klik hier voor het inschrijfformulier voor deze cursus.

Milieu en veehouderij (vergunning)

Cursus Milieu en veehouderij (vergunning)

Het beoordelen van de milieu-aspecten van een veehouderij is een apart vakgebied. Dit is met name aan de orde bij het afhandelen van een aanvraag voor het milieudeel van een omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning) voor een veehouderij. Vergeleken met een industrieel bedrijf speelt andere problematiek, is andere, bijzondere wetgeving aan de orde -bijvoorbeeld de Wet ammoniak en veehouderij, Natuurbeschermingswet en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de Wet geurhinder en veehouderij- en is sprake van een ‘eigen’ lijn in jurisprudentie.

Mibacu BV verzorgt samen met De Roever Omgevingsadvies de vierdaagse cursus Milieu en veehouderij (vergunning). Tijdens deze vierdaagse cursus worden de verschillende facetten van vergunningverlening voor veehouderijen op praktische wijze behandeld. Deze kennis is ook van belang voor het beoordelen van meldingen van (toekomstige) AMvB-bedrijven, voor de handhaving van veehouderijen en voor inzicht in de milieucontouren voor bijvoorbeeld ruimtelijke procedures.

Het doel is de deelnemers inzicht te geven in de milieuwet- en regelgeving die van toepassing is op veehouderijen. De cursus reikt de vaardigheden aan om een vergunningaanvraag voor een veehouderij te kunnen beoordelen op het aspect milieu. De deelnemer is na afloop in staat op juiste gronden een besluit op een aanvraag te nemen of deze kennis toe te passen bij handhaving, deelbeoordelingen of ruimtelijke vraagstukken.

Bestemd voor

Vergunningverleners, beleidsmedewerkers en juridisch medewerkers, werkzaam bij omgevingsdiensten, gemeenten, milieudiensten of provincies, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met veehouderijen. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van bijvoorbeeld de Vrom-Inspectie, de AID, agrarische organisaties en adviesbureaus.

Inhoud van de cursus

Dag 1: Introductie, juridisch kader en ammoniak
Dag 2: Wet geurhinder en veehouderij
Dag 3: Geurverordening, ventilatie en luchtwassers
Dag 4: Luchtkwaliteit, geluid en overige milieu-aspecten

Klik hier voor het programma van de cursus.

Datum en plaats

De vierdaagse cursus Milieu en veehouderij (vergunning) vindt plaats op:

 • donderdag 7 juni, dinsdag 19 juni, donderdag 28 juni en dinsdag 10 juli 2018 te Utrecht.

De cursus of een onderdeel daaruit kan ook ‘In-company’ worden verzorgd voor uw organisatie. In overleg kan het programma van de cursus aan specifieke eisen van de organisatie worden aangepast. U kunt bij ons vrijblijvend offerte aanvragen.

Duur

De cursus is verdeeld over 4 dagen. Lestijden zijn van 9.30 tot 16.00 uur.

Kosten (ex BTW)

De kosten voor deze cursus bedragen € 1.895,- (excl. 21% BTW) , inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee. Het lesmateriaal bestaat uit een syllabus met presentaties, cases en achtergrondinformatie en wordt bij aanvang van de eerste cursusdag uitgereikt.

Docenten

drs. ing. Caspar den Hertog
senior milieujurist of senior specialst geluid

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u tevens contact opnemen met Caspar den Hertog, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: c.den.hertog@deroever.nl of met mevr. W.J. Smidt (opleidingsadviseur van Mibacu BV), op telefoonnummer 030 601 18 93.

U kunt zich voor de cursus aanmelden met behulp van bijgevoegd inschrijfformulier tot 14 dagen voor de start-datum. Klik hier voor het inschrijfformulier voor deze cursus.