Category

Juridisch

Mediation

Mediation

Wat is mediation

Mediation is bemiddeling door een derde neutrale, ervaren en deskundig persoon. Dit is een eeuwenoud, beproefd en constructief concept. In tegenstelling tot gerechtelijke procedures wordt bij mediation gezamenlijk met alle partijen naar een passende oplossing gezocht. Een oplossing die alle partijen tot tevredenheid stemt.

Voordelen van Mediation

Bezwaar- of beroepsprocedures leiden er zelden toe dat een voor alle partijen bevredigend resultaat wordt bereikt, laat staan dat alle partijen zich gehoord en begrepen voelen. Bij mediation is dit anders. Partijen houden zelf de regie in handen en zij kunnen zelf, onder begeleiding van een mediator, over hun belangen onderhandelen. Doordat partijen zelf tot een oplossing komen, is het resultaat bevredigend en heeft het resultaat draagvlak. Een ander belangrijk voordeel van mediation is de kosten- en tijdbesparing. Gerechtelijke procedures duren lang en zijn alleen al daarom kostbaar. Daarnaast is vaak ondersteuning nodig van advocaten of andere adviseurs. Bij mediation hoeft alleen de mediator te worden betaald. Bovendien kan de zaak meteen worden opgepakt en hoeven partijen geen maanden/jaren te wachten tot de procedures volledig zijn afgerond.

Mediation bij De Roever Omgevingsadvies

Mediation kan op vele gebieden worden ingezet, denk aan echtscheidingen, arbeidsconflicten en conflicten met de overheid. Om te bewerkstelligen dat de mediation inderdaad leidt tot een bevredigende oplossing vinden wij het belangrijk dat de mediationzaken die wij op ons nemen aansluiten bij onze deskundigheid die is gelegen op het gebied van het omgevingsrecht en het bestuursrecht. Hierdoor kan een zaak snel worden doorgrond en wordt voorkomen dat voor een oplossing wordt gekozen die, om wat voor reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk niet realiseerbaar blijkt te zijn of niet tot het gewenste resultaat leidt. Zaken die met name geschikt kunnen zijn voor mediation zijn klachtensituaties en bezwaar- en beroepsprocedures naar aanleiding van bijv. vergunningverlening of handhavingsprocedures. De mediation wordt uitgevoerd door onze senior juriste, Diana Oostvogels. Zij heeft vijftien jaar ervaring met procedures op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van het omgevingsrecht en heeft de juiste kennis en vaardigheden om, samen met u, tot een goede oplossing te komen. Diana is onlangs gecertificeerd als mediator door de Raad van Mediators. Deze professionele organisatie staat voor deskundigheid en kwaliteit op het gebied van conflictoplossing.

Geïnteresseerd?

Wij doen u graag, geheel vrijblijvend, een offertevoorstel of gaan met u in overleg om te bepalen of een bepaalde zaak zich leent voor mediation.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Handhaving

Handhaving

Vooraanschrijving, bestuursdwangaanschrijving of dwangsombesluit

Mocht het nodig zijn over te gaan op repressieve handhaving, dan verzorgen wij het hele traject, van vooraanschrijvingen tot bestuursdwangaanschrijvingen en dwangsombesluiten. Onze juristen zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het bestuursrecht. De juiste naleving van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) is immers essentieel in het traject van repressieve handhaving.

Handboek Handhaving Activiteitenbesluit: goede vertaling tekortkoming

Met de checklisten die wij hebben ontwikkeld voor het Activiteitenbesluit en overige besluiten en regelingen hebben wij een uitstekend overzicht van alle algemene regels waarmee bij een handhavingsbesluit rekening moet worden gehouden. Alle checklisten zijn door ons verzameld in het Handboek Handhaving Activiteitenbesluit. Door dit document zijn alle uitzonderings- en overgangsbepalingen inzichtelijk in beeld. Dit is een prima hulpmiddel om vervelende fouten in aanschrijvingen te voorkomen. Vanzelfsprekend raadplegen onze juristen ook altijd de geldende besluiten en regelingen, inclusief nota van toelichtingen.

Bestuurlijke keuze

Als bestuurlijke keuzes aan de orde zijn, geven wij u ook inzicht in de risico’s van de verschillende opties.

Dwangsom? Laat onze juristen deze toetsen!

Heeft u zelf een dwangsombeschikking of vooraanschrijving ontvangen en wilt u de rechtmatigheid hiervan laten onderzoeken, ook dan kunt u bij ons terecht. Als overheid kunt u uw stukken door onze juristen laten toetsen. Zo weet u zeker dat u zorgvuldig bent geweest.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Juridisch en technisch oordeel in milieukwestie

Niemand zit er op te wachten, maar ontevredenheid over besluiten kan natuurlijk altijd. Onze juristen stellen alles in het werk om gerechtelijke procedures te voorkomen. Daarbij kunnen zij onze specialisten raadplegen om een onafhankelijk oordeel te vragen over de technische aspecten die bij conflicten vaak ter discussie worden gesteld.

Rechtsbijstand voor bedrijven en particulier

Heeft u als bedrijf of particulier behoefte aan ondersteuning of vertegenwoordiging in een beroepszaak, ook dan kunt u bij ons terecht voor advies. Onze juristen kunnen voor u nagaan of bij de totstandkoming van een besluit de juiste wet- en regelgeving is toegepast en de meest recente jurisprudentie is verwerkt. Als we tekortkomingen constateren gaan we na wat de mogelijke consequenties zijn voor het besluit dat ter discussie staat. Met goede argumenten kunt u immers gerechtelijke procedures voorkomen.

Vertegenwoordiging in bezwaar en beroep

Lukt het niet het geschil in den minne te beslechten, dan adviseren wij bij bezwaar- en beroepsprocedures en zijn behulpzaam bij het opstellen of beoordelen van bezwaar-, beroep- en verweerschriften. Ook vertegenwoordigen wij u in bij de Raad van State, voor de Commissie bezwaar- en beroepsschriften of andere instanties.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Beleid

Beleid

Juridische inbreng milieubeleid

Als gemeente ontwikkelt u gemeentespecifiek beleid om de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Evenementenbeleid, geurbeleid, lichtbeleid, geluidbeleid en horecabeleid zijn voorbeelden waarbij serieus rekening moet worden gehouden met milieuaspecten. De juridische haalbaarheid van beleid moet vanzelfsprekend worden getoetst. Onze juristen kunnen u daarbij van dienst zijn. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de expertise van onze specialisten om de technische haalbaarheid te toetsen.

Milieubeleid vastleggen in verordening

Om een adequate uitvoering mogelijk te maken kan beleid worden vastgelegd in gemeentelijke verordening. Daardoor krijgt u als gemeente ook de mogelijkheid om te sanctioneren. Indien nodig kan de uitvoering van het beleid worden afgedwongen en/of opgetreden bij overtredingen. Onze juristen kunnen u ondersteunen bij het opstellen van gemeentelijke verordeningen en de procedure voor totstandkoming van de verordening begeleiden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Juridisch

Juridisch

“U heeft recht van spreken”

Juridisch advies

Wet- en regelgeving vormt het kader waarbinnen milieu- en ruimtelijke ordeningsvraagstukken zich afspelen. In een veelheid aan regels is opgenomen welke activiteiten zijn toegestaan en welke randvoorwaarden daarbij gelden. Juristen van De Roever voorzien in hoogwaardige juridische en beleidsadviezen op het gebied van het milieu, ruimtelijke ordening en aanverwante gebieden, zodat u de juiste ondersteuning krijgt voor deze complexe materie.

Beleid en wet- en regelgeving

Op nationaal, regionaal en lokaal niveau wordt beleid gemaakt en worden beleidsvoornemens omgezet in wet- en regelgeving. De Roever adviseert over en ondersteunt bij het opstellen en wijzigen van beleid en regelgeving. Daarnaast kunnen onze juristen behulpzaan zijn bij het analyseren van de gevolgen van gewijzigde regelgeving voor overheden of bedrijven.

Handhaving

Mocht het nodig zijn over te gaan op repressieve handhaving, dan verzorgen wij het hele traject, van vooraanschrijvingen tot bestuursdwangaanschrijvingen en dwangsombesluiten. Onze juristen zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het bestuursrecht. De juiste naleving van de Awb is immers essentieel in het traject van repressieve handhaving. Als bestuurlijke keuzes aan de orde zijn, geven wij u ook inzicht in de risico’s van de verschillende opties.

Vergunningverlening

Als op voorhand wordt verwacht dat een vergunningprocedure problemen op gaat leveren dan is het zaak om vanaf het begin de juristen bij de procedure te betrekken. Daarnaast kunnen zij ook worden ingeschakeld bij de juridische toets van opgestelde ontwerpbeschikkingen, het opstellen van de considerans en het behandelen van bedenkingen.

Bezwaar en beroep en procesvertegenwoordiging

Niemand zit er op te wachten, maar ontevredenheid over besluiten kan natuurlijk altijd.Onze juristen stellen alles in het werk om gerechtelijke procedures te voorkomen. Lukt het niet het geschil in den minne te beslechten, dan adviseren wij bij bezwaar- en beroepsprocedures en zijn behulpzaam bij het opstellen of beoordelen van bezwaar-, beroep- en verweerschriften. Ook vertegenwoordigen wij u in de rechtzaal voor de Commissie bezwaar- en beroepsschriften of andere instanties.

Multidisciplinaire aanpak

In de praktijk zijn problemen zelden strikt juridisch van aard. Het is noodzakelijk de context waarbinnen de problemen zich voordoen te kennen en te begrijpen voordat een goede, juridische oplossing kan worden aangedragen. Binnen De Roever zijn diverse technische specialisten werkzaam en is een grote hoeveelheid praktische kennis aanwezig. De juristen kunnen hierdoor op elke gewenst moment gebruik maken van gedegen technische ondersteuning door diverse vakspecialisten.

Voor meer informatie, download onze leaflet Juridisch advies.