Category

Nieuws

Berekening stikstofdepositie (AERIUS) nodig?

Met de nieuwe versie van AERIUS Calculator is het weer mogelijk om voor plannen of projecten berekeningen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te maken. Plannen of projecten die leiden tot een depositie van stikstof van niet meer dan 0,00 mol/ha/jaar zijn niet vergunningplichtig voor de Wet natuurbescherming (Wnb) en kunnen weer doorgang vinden.

Wij hebben ook met de nieuwe versie van AERIUS Calculator al vele onderzoeken uitgevoerd voor zeer uiteenlopende plannen en projecten. Wegens onze ervaring kunnen wij de onderzoeken snel en (kosten)efficiënt voor u uitvoeren.

Lees verder…

Toezicht Flora- en faunawet en subsidieverlening voor de Omgevingsdienst Brabant Noord.

Voor de Omgevingsdienst Brabant Noord zijn wij actief als toezichthouder, binnen de Flora en Faunawet. Wij beoordelen ontheffingen die binnen deze wet zijn verleend en machtigingen die op basis van deze ontheffingen door de Faunabeheereenheid zijn verleend. Agrariërs kunnen bijvoorbeeld, voor het telen van een gewas, een machtiging aanvragen bij de Faunabeheereenheid. Deze machtiging geeft een agrariër toestemming om in een bepaalde periode fauna te weren dan wel te verjagen.

Continue Reading