Category

Omgeving

Kaartmateriaal

Kaartmateriaal

Contouren tekenen in AutoCad

De Roever Omgevingsadvies werkt met een krachtig Autocad-programma om digitale kaarten te bewerken en tekeningen te maken. Geurcontouren, contouren voor fijn stof, geluidcontouren, veiligheidcontouren maken wij zichtbaar op luchtfoto’s of digitale kaarten van de omgeving. Deze kaarten worden toegevoegd aan rapportages of verordeningen of worden digitaal aangeleverd. Bedrijven, burgers en bestuurders krijgen een beter inzicht in de milieu-effecten.

Kaarten en tekeningen bij aanvraag omgevingsvergunning of melding milieu

Met AutoCad maken wij ook bodemfunctiekaarten en bodemkwaliteitskaarten. Ook tekeningen bij een aanvraag om milieuvergunning of een melding kunnen wij maken. Ook voor kaarten en tekeningen bent u bij ons aan het goede adres.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Beoordeling bouwplan

Beoordeling bouwplan

Omgekeerde werking – plantoetsing: milieucontouren

Bij het opstellen van een ruimtelijk plan moet met onderzoek worden aangetoond dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Hiervoor moeten de milieucontouren van bestaande bedrijven, nieuw te bestemmen bedrijven en andere bronnen, zoals wegen in beeld worden gebracht. Binnen de milieucontouren mogen geen gevoelige objecten voorkomen.

Milieu-aspecten

In de toetsing van het ruimtelijk plan moet met alle mogelijke milieuaspecten rekening worden gehouden. Welke aspecten een rol spelen hangt af van de situatie. Enkele veel voorkomende milieucontouren en milieu-aspecten zijn:

  • geurcontouren van veehouderijen in de omgeving;
  • achtergrondbelasting (cumulatie) van alle veehouderijen samen;
  • geluidscontouren van omliggende bedrijven;
  • geluidsbelasting van wegen;
  • externe veiligheids-contouren (LPG, opslag gevaarlijke stoffen);
  • contouren rondom fruitboomgaarden, kassen en dergelijke vanwege toepassing bestrijdingsmiddelen;
  • geurcontouren van bedrijven en andere bronnen dan stallen;
  • concentraties fijn stof of stikstofdioxide.

Onderzoek en presentatie

Met een juridische analyse bepalen wij welke contouren in beeld moeten worden gebracht (welke normen gelden). Deze contouren brengen wij met specialistsich onderzoek in beeld. Hierbij gaan wij uit van de meest recente milieuhygiënische inzichten en rekenmodellen. De contouren tekenen wij met AutoCad in op de conceptplankaart of een andere gewenste ondergrond. Met deze kaart en een heldere rapportage heeft u een duidelijk beeld vand e situatie en een onderbouwing voor de milieuaspecten.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Geurcontouren

Geurcontouren

Ervaring met de Wet geurhinder en veehouderij

Sinds 2007 zijn wij volop aan de slag met de Wet geurhinder en veehouderij, zowel op het gebied van vergunningverlening als op het gebied van ruimtelijke plantoetsen (omgekeerde werking) en het opstellen van gebiedsvisies en verordeningen (eventueel voorafgegaan door een quick-scan).

Geurcontouren intekenen

Bij het werken met de Wet geurhinder en veehouderij is het erg prettig als mooie plaatjes worden gemaakt van de berekende contouren. Dit geldt zeker voor plantoetsingen en voor het opstellen van een gebiedsvisie ter onderbouwing van lokale geurnormen (of afstanden). De geurcontouren kunnen wij op elke gewenste ondergrond projecteren. Wij hanteren hierbij AutoCad, waarbij ook uitwisseling met een GIS-systeem mogelijk is. Een voorbeeld van een dergelijk plaatje vindt u op www.geurcontouren.nl. Door ons specialisme veehouderij te koppelen met IT-kennis kunnen wij deze plaatjes efficiënt maken. Hierdoor worden complexe berekeningen ook leesbaar en hanteerbaar voor niet-speciialisten en managers of bestuurders die hierover beslissingen moeten nemen.

Ruimtelijke plannen en veehouderijen

Zitten ruimtelijke plannen en nabijgelegen veehouderijen elkaar in de weg? Weet u niet of dit een rol speelt? Wij voeren ook deeltoetsen uit van het aspect geur. Voor een wijziging van de bestemming (Wro) die de vestiging of uitbreiding van een geurgevoelig object mogelijk maakt, moeten de geurcontouren van omliggende veehouderijen worden bepaald. Het wijzigen van de bestemming kan in principe alleen plaatsvinden buiten deze contouren. De ligging van de geurcontouren kunnen wij voor u bepalen. Voordat wij geurberekeningen uitvoeren, vindt een technische en juridische analyse plaats van de vergunde situatie van de veehouderij. De rapportage van dit onderzoek bevat ook de toets omgekeerde werking voor geur.

Knelpunten bij ruimtelijke plannen

Zijn er knelpunten bij de ruimtelijke plannen? Wilt u er voor zorgen dat de problemen niet groter worden of zelfs worden opgelost? De Wet geurhinder en veehouderij biedt de unieke mogelijkheid om vanuit de milieukant rekening te houden met (mogelijke) gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Met een geurverordening kan de gemeente de afstanden of geurnormen die wettelijk gelden voor veehouderijen, lokaal aanpassen. Hiermee kan ruimte worden gecreëerd voor ruimtelijke ontwikkelingen. Een geurverordening moet wel worden onderbouwd. Het onderzoek dat hiervoor nodig is en de motivering worden beschreven in een geurgebiedsvisie. Hierbij onderzoeken wij drie pijlers: beperkingen voor ruimtelijke plannen, de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen en het woon- en leefklimaat. Doordat met een goede gebiedsvisie en verordening onnodige problemen en knelpunten in de toekomst worden voorkomen, verdient deze investering zich ruimschoots terug!

Quick-scan

Als u snel een indruk wilt hebben of er mogelijke knelpunten zijn of kunnen ontstaan in uw gemeente, kunnen wij een quick-scan voor u uitvoeren. U krijgt daarmee inzicht. Op basis hiervan kunt u gefundeerd besluiten tot nader onderzoek in een geurgebiedsvisie en eventueel een geurverordening. Daarmee kunt u sturing geven aan de ontwikkelingen in uw gemeente en onnodige knelpunten voorkomen of vroegtijdig oplossen.

Vraag ons vrijblijvend een offerte

Wilt u ook contouren geprojecteerd hebben op willekeurig welke ondergrond? Overweegt u een quick-scan te laten uitvoeren of een gebiedsvisie en verordening op te laten stellen? Caspar den Hertog (als seniorspecialist veehouderijen) kan u vrijblijvend inlichten over de mogelijkheden en de kosten. Ook via onze website www.geurcontouren.nl kunt u vrijblijvend een offerte opvragen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Geurverordening

Geurverordening Wet geurhinder en veehouderij, geurgebiedsvisie

Wet geurhinder en veehouderij (Wgv): lokaal geurbeleid mogelijk

De Wet geurhinder en veehouderij vormt het toetsingskader voor vergunningverlening op het gebied van geur, veroorzaakt door dierenverblijven van veehouderijen. De Wet geurhinder en veehouderij biedt gemeenten de mogelijkheid om de wettelijke geurnormen of afstanden voor bepaalde gebieden aan te passen. Dit moet worden onderbouwd. De onderbouwing en het onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van afwijkende normen of afstanden wordt beschreven in een geurgebiedsvisie.

Geurgebiedsvisie (gebiedsvisie)

In de geurgebiedsvisie beschrijven wij het volledige onderzoek dat nodig is om tot een geurverordening te komen. De afwegingen die in de geurgebiedsvisie staan richten zich op drie pijlers:

– het leefklimaat;
– de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen;
– de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Met een geurverordening kan een eigen invulling worden gegeven aan elk van deze drie pijlers. Het is dus ook mogelijk om vanuit de milieukant al vroegtijdig rekening te houden met mogelijke, gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente kan dan ook meer de regie in handen krijgen bij het bepalen van de ontwikkelingen in de veehouderijsector in haar gemeente.

V-Stacks gebied: achtergrondbelasting en voorgrondbelasting

In het onderzoek voeren wij geurberekeningen uit met het verspreidingsmodel V-Stacks Gebied. Dit doen wij voor de achtergrondbelasting (gecumuleerde geurbelasting van alle veehouderijen in de omgeving) en voor de voorgrondbelasting (geurbelasting van één individuele veehouderij).

Quickscan

Een eerste stap in de gebiedsvisie is de quickscan. Hierbij wordt gekeken in welke gebieden knelpunten in de geursituatie te verwachten zijn. Op deze gebieden wordt vervolgens in de geurgebiedsvisie ingezoomd.

Nieuwbouwplannen en geurcontouren

In veel gevallen blijkt een geurverordening een goede oplossing om bestemmingsplannen die de realisatie van geurgevoelige objecten mogelijk maakt, binnen de invloedssfeer van veehouderijen te kunnen vaststellen . Dit kan zodanig worden uitgewerkt dat de ontwikkelingsmogelijkheden van de veehouderijen niet worden beïnvloed.

Oplossen knelpunten vaste afstanden

In lintbebouwingen worden veehouderijen vaak belemmerd door tussengelegen woningen. Mogelijk wordt geurhinder niet als probleem ervaren. Als de gemeente uitbreidingsmogelijkheden voor de niet intensieve veehouderij of het verdichten van het lint met woningen gewenst vindt, kan een geurverordening een oplossing bieden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage (MER)

Specialist milieueffectrapportage

Een milieueffectrapportage is een complex instrument. Ook de bijbehorende procedure is niet eenvoudig. Met begeleiding of afhandeling door onze specialisten weet u zeker dat dit inhoudelijk en procedureel juist wordt afgehandeld.

Ervaring met MER (plan-MER en project-MER)

De Roever Omgevingsadvies heeft ervaring met milieu-effectrapporten voor diverse activiteiten, zowel op het gebied van het plan-MER als het project-MER. Voorbeelden van het eerste zijn een MER voor een bestemmingsplan buitengebied of een MER voor een bestemmingsplan voor een nieuw bedrijventerrein. De ervaring op het gebied van project-MER heeft zowel betrekking op industriële bedrijven als op veehouderijen.

Specialist MER-beoordelingsplicht

Met name bij veehouderijen speelt ook de MER-beoordelingsplicht (bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1994) in veel procedures. Wanneer is sprake van een MER-beoordelingsplicht? Een voorgenomen oprichting, wijziging of uitbreiding van een veehouderij met vleeskuikens, hennen, vleesvarkens of zeugen kan onder de MER-beoordelingsplicht vallen. Onze specialisten kunnen beoordelen wanneer hiervan sprake is.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Omgeving

Milieuonderzoeken bij ruimtelijke plannen: milieucontouren

Milieuonderzoeken bij ruimtelijke plannen

Bij het opstellen van een ruimtelijk plan moet een goed woon- en verblijfsklimaat worden gegarandeerd. De milieuaspecten van de omgeving, zoals wegen en bedrijven, moeten hiertoe worden onderzocht. Ook moet worden onderzocht of de bestaande omgeving niet in haar belangen wordt geschaad. Als dit tijdig in het proces gebeurt, zijn eventuele knelpunten vooraf bekend. Deze kunnen dan veelal worden opgelost. Wij bieden u goed en tijdig onderzoek en advies over de milieuaspecten. Als achteraf wordt geconstateerd dat milieukundige aspecten te weinig of op een verkeerde manier aan bod zijn gekomen, leidt dit tot vertraging en onnodige kosten. Het op tijd inwinnen van het juiste advies kan dus veel kosten en ergernis besparen.

Milieucontouren

Om na te gaan hoe het woon- en leefklimaat is ter plaatse van het plangebied, moet worden uitgegaan van de meest recente milieuhygiënische inzichten. Bij De Roever Omgevingsadvies zijn specialisten werkzaam op de diverse vakgebieden. Wij beschikken over de kennis en programma’s om de contouren van de diverse milieuaspecten te bepalen. Deze brengen wij duidelijk in beeld door gebruik te maken van AutoCad op elke gewenste ondergrond. Daardoor kunt u zich een beter beeld vormen wat de resultaten van de berekeningen inhouden.

Juridische analyse

De milieucontouren bepalen wij niet alleen op basis van het technische onderzoek. Hierbij is ook een juridische analyse van belang. Met een juridische analyse worden het juiste wettelijke kader (vergunningen die van kracht zijn of het Activiteitenbesluit) en het juiste toetsingskader (de norm) vastgesteld. Met deze juridische analyse worden de juiste milieucontouren in beeld gebracht.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.