Category

Specialismen

Berekening stikstofdepositie (AERIUS) bij bouwwerkzaamheden

Berekening stikstofdepositie (AERIUS) bij bouwwerkzaamheden

Met de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering waren tijdelijke (bouw)werkzaamheden vrijgesteld van natuurvergunningsplicht voor het aspect stikstofdepositie. Deze bouwvrijstelling is met de uitspraak van de Raad van State van 2 november 2022 in de zaak Porthos komen te vervallen. Dit houdt in dat nu (net als tot 1 juli 2021 het geval was) bij bouwwerkzaamheden weer onderzocht moet worden of sprake is van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Bij bouwwerkzaamheden kunnen emissies van stikstofoxiden en ammoniak optreden door voertuigbewegingen en het gebruik van (vaak diesel aangedreven) mobiele machines, zoals graafmachines, kranen en loaders, aggregaten en pompen. Vaak is in de bestemmingsplanfase nog niets bekend over de exacte invulling van het bouwproces, maar is wel al een berekening van de stikstofdepositie nodig.

omgevingsvergunning - De Roever

Anticiperend op de uitspraak van de Raad van State in de zaak Porthos heeft De Roever Omgevingsadvies samen met TAUW kengetallen ontwikkeld voor de bouwwerkzaamheden bij diverse soorten bouwprojecten. Deze kentallen zijn gebaseerd op een groot aantal daadwerkelijk uitgevoerde referentieprojecten. Afhankelijk van de soort en omvang van het project kan De Roever Omgevingsadvies met deze kentallen op een efficiënte en realistische manier stikstofberekeningen uitvoeren voor de bouwwerkzaamheden (aanlegfase). Daarnaast is en blijft ook een berekening van de emissies in de uiteindelijk beoogde situatie (gebruiksfase) nog altijd noodzakelijk.

Heeft u vragen over stikstofdepositieberekeningen, of wilt u een berekening laten uitvoeren? Neem dan contact op met Daan Meister (d.meister@deroever.nl) of Ronny Keetels (r.keetels@deroever.nl).

 

Houtopstanden

Houtopstanden

Binnen de houtopstanden van de Wet natuurbescherming is het voornaamste doel het in stand houden van het areaal bossen en beplanting in Nederland. Daarmee wordt de functie van bossen en beplanting gegarandeerd als habitat voor dieren en planten, als recreatiegebied en als groene long voor het dichtbevolkte Nederland. Met het onderdeel houtopstanden krijgt u te maken wanneer u bossen of rijenbeplanting wilt vellen waarop de Wet natuurbescherming van toepassing is. Dit kan gelden voor bos, maar ook voor andere houtopstanden zoals houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplanting van bosplantsoenen.

Het onderdeel houtopstanden is van toepassing wanneer:

 • de houtopstand buiten de vastgestelde bebouwde kom houtopstanden ligt;
 • de houtopstand groter is dan 10 are (1.000 vierkante meter) of het gaat om bomen in een rijbeplanting van 20 bomen of meer.

Niet alle houtopstanden vallen onder de definitie houtopstanden in de Wet natuurbescherming. De Roever Omgevingsadvies heeft specialisten in dienst op het gebied van houtopstanden. Zij kunnen een adviesrapport opstellen op het gebied van Houtopstanden.

Een adviesrapport houtopstanden bestaat uit:

 • het vaststellen van de huidige situatie;
 • het vaststellen van de gewenste situatie;
 • het vaststellen van het huidige bestemmingsplan;
 • het vaststellen van de veranderingen;
 • eventueel terreinbezoek om concrete informatie over het gebied te verzamelen;
 • opstellen van een rapportage met de onderzoeksresultaten en advies.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Dan kunt u contact opnemen met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Bodemkwaliteitskaarten

Bodemkwaliteitskaarten

Beschikt uw gemeente al over een bodemkwaliteitskaart? Deze kaart moet zijn gebaseerd op het Besluit Bodemkwaliteit (sinds 1 januari 2008 van kracht) en de bijbehorende Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten. Een dergelijke kaart vergemakkelijkt het proces bij het hergebruiken van grond, zorgt voor transparantie en de bodemkwaliteitskaart is de basis voor lokaal beleid.

Generiek of gebiedsspecifiek beleid

Elke gemeente kan voor haar grondstromenbeleid kiezen tussen het generieke of het gebiedsspecifieke kader. Gebiedsspecifiek beleid creëert ruimte voor het oplossen van knelpunten en/of het beschermen van gevoelige gebieden. Als wordt gekozen voor een gebiedsspecifiek beleid dan moeten een Nota bodembeheer en een bodemkwaliteitskaart worden opgesteld. In het generieke beleid is een bodemkwaliteitskaart niet verplicht. Toch is ook dan een bodemkwaliteitskaart een goed en nuttig hulpmiddel voor grondverzet.

Nota Bodembeheer

In de Nota bodembeheer worden de beleidsmatige keuzes onderbouwd van het gebiedsspecifieke beleid. Ook is hierin beschreven welke specifieke regels er gelden bij grondverzet binnen de gemeente.

Waarom een bodemkwaliteitskaart?

Het hebben van een bodemkwaliteitskaart heeft de volgende voordelen:

 • Een bodemkwaliteitskaart kan dienen als bewijsmiddel bij het hergebruik van grond. Partijkeuringen zijn dan niet meer nodig!
 • Een bodemkwaliteitskaart geeft inzicht in de verhoogde achtergrondgehalten die aanwezig zijn binnen de gemeente. Daarmee vormt het de basis voor een transparante beoordeling van onderzoeksrapporten.
 • Een bodemkwaliteitskaart is nodig bij gebiedsspecifiek beleid en is daarmee een hulpmiddel voor het oplossen van knelpunten.

Hoe kom ik aan een bodemkwaliteitskaart?

De Roever Omgevingsadvies kan voor u een bodemkwaliteitskaart opstellen. Uiteraard brengen wij hiertoe uw specifieke situatie en wensen in beeld. Voor dit werk kunnen wij geheel vrijblijvend een offerte opstellen.

Wat krijg ik hiervoor?

Wij maken de bodemkwaliteitskaart in AutoCad. Voor meer informatie hierover kijk op onze pagina kaartmateriaal. U ontvangt van ons een bodemkwaliteitskaart op A0-formaat en een digitale versie. Op de kaart zijn de verschillende kwaliteitszones in verschillende kleuren aangegeven. De digitale kaart is geschikt voor het gebruik in het gemeentelijk GIS-systeem. De papieren versie is handig bij overleggen.

Ook de nota bodembeheer kunnen wij opstellen. Wij begeleiden dan het gehele proces tot het maken van beleidskeuzes.

Exrtra mogelijkheden

U kunt uw nota bodem uitbreiden met lokale bodemambities. Bodem is immers meer dan de chemische bodemkwaliteit. Door lokale bodemambities vast te stellen ontstaat helderheid voor de burger en ook andere overheden over de visie van de gemeente over items zoals warmte-koudopslag, archeologie en nog veel meer. Vraag ons naar de mogelijkheden!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, per e-mail via n.vd.wijngaard@deroever.nl, of telefonisch via 073 594 10 11.

Externe veiligheid

Externe veiligheid

Toets externe veiligheid

Het doel van de toets op externe veiligheidsaspecten rond ruimtelijke plannen en bij verlening van omgevingsvergunningen is na te gaan welke risico’s de voorgenomen ontwikkelingen met zich meebrengen. Dit om de mogelijkheid te bieden een externe veiligheidssituatie te creëren die voldoet aan de behoeften en rekening houdt met de omgeving. Daartoe kan het initiatief op specifieke wijze worden ingevuld en kunnen eventuele aanvullende maatregelen worden getroffen.

Onderzoek externe veiligheid

Het externe veiligheidsonderzoek richt zich eerst op het plaatsgebonden risico (PR). Dit geeft een beeld van de ruimtelijke verdeling van de hoogte van de risico’s rond een bron. Vervolgens wordt nagegaan wat de hoogte van het groepsrisico (GR) is. Dit geeft inzicht in de aantallen personen die bij een ongeval kunnen worden betrokken.

QRA

Als een ongeval tot meer dan 10 dodelijke slachtoffers kan leiden, is sprake van een groepsrisico. Als er redenen zijn om te verwachten dat sprake is van een groepsrisico moeten de risicogegevens worden verzameld en worden berekend in een QRA (quantitative risk assessment ofwel kwantitatieve risicoanalyse). Voor het bepalen van de risico’s voor de externe veiligheid worden in een QRA zowel de kansen op als de effecten van incidenten met gevaarlijke stoffen in rekening gebracht. De resultaten van een QRA zijn afstanden tot plaatsgebonden risicocontouren (PR) en de hoogte van het groepsrisico (GR).

De Roever: adviseur externe veiligheid

Wij kunnen u ondersteunen bij het beoordelen van risicoinventarisaties en QRA’s in het kader van planontwikkeling of aanvragen om een omgevingsvergunning. Wij beoordelen naast de formele aspecten of de onderbouwing voldoende is, subselecties juist zijn uitgevoerd (juiste selectie van de meegenomen installatieonderdelen) en of de berekeningen zijn afgestemd op de aanvraag om omgevingsvergunning.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Energie

Energie

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen staat bij overheid en bedrijven steeds meer in de belangstelling. Een belangrijke onderdeel van duurzaam ondernemen is zuinig omgaan met energie. Een reële energiebesparing levert ook een kostenbesparing op. Toch is energiebesparing niet altijd vanzelfsprekend. Hiervoor is kennis en motivatie nodig.

Project Stad en MKB

Het project ‘Stad & MKB’ stimuleert gemeenten toezicht te houden op het treffen van wettelijke verplichte éénvoudige energiebesparende maatregelen. Het bedrijvenbestand van een gemeente bestaat voor een groot deel uit MKB (midden- en kleinbedrijf). Een energiebewust MKB is daarom van belang voor een substantiële energiebesparing binnen de gemeente en draagt positief bij aan het nationale klimaatbeleid.

Nadere eisen energie

Ook bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen, moeten energiebesparingsmaatregelen treffen. De overheid moet dat stimuleren. In een beperkt aantal situaties is het mogelijk om maatregelen op te leggen, door het stellen van een nadere eis. Een recent voorbeeld hiervan is het afdekken van koelingen in supermarkten. Over het stellen van nadere eisen kunnen wij u adviseren.

Energiebesparingsonderzoek

Bedrijven die als grootverbruiker worden gezien kunnen worden verplicht om een energiebesparingonderzoek uit te voeren en bepaalde maatregelen te treffen. Wij kunnen energiescans uitvoeren of beoordelen. Bij bouw of nieuwvestiging is een goed moment om in het ontwerp stadium rekening te houden met mogelijkheden om energie te besparen.

BBT en energie

Vergunningplichtige bedrijven moeten altijd aan BBT (Best Beschikbare Technieken) voldoen. Bij de aanvraag om omgevingsvergunning kan een energiebesparingonderzoek worden verlangd.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater in de omgevingsvergunning

Bij bedrijven die niet rechtstreeks op het oppervlaktewater lozen moeten voorschriften voor lozing van afvalwater in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Omdat onze specialisten vele Wm-procedures van verschillende soorten bedrijven behandelen, kunnen zij snel en vakkundig adviseren. Ons advies bevat naast de motivering tekstblokken die rechtstreeks in brieven en (ontwerp)beschikkingen kunnen worden gebruikt.

Wm-handhaving lozingen afvalwater

In de Wm-vergunning en AMvB’s zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de lozing van afvalwater. Bij integrale Wm-controles worden controlevoorzieningen en olie- slib- en vetafscheiders gecontroleerd om na te gaan of aan de geldende lozingsvoorschriften wordt voldaan. Bij Waterwetplichtige bedrijven worden gesignaleerde problemen vastgelegd in de rapportage, zodat het Wm-bevoegd gezag de waterkwaliteitsbeheerder op de hoogte kan brengen.

Waterwet-handhaving lozingen afvalwater

Ook voor waterkwaliteitsbeheerders controleren wij bedrijven op de naleving van de voorschriften die in de Wvo-vergunning of AMvB zijn vastgelegd. Zo nodig ontvang het bedrijf een brief met een duidelijke omschrijving van de eventuele tekortkomingen. Als u dit wenst worden de gegevens ook gemuteerd in uw informatiesysteem.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Melden ontvangst en afgifte

Melden ontvangst en afgifte

Op 1 januari 2005 zijn het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de bijbehorende Regeling in werking getreden. In deze stukken is vermeld in welke situaties de ontvangst en afgifte van afvalstoffen gemeld of geregistreerd moet worden. Verder blijkt hieruit wanneer een begeleidingsbrief of omschrijvingsformulier moet worden verstrekt.

Door de vele verwijzingen en uitzonderingen die in het Besluit en de Regeling zijn opgenomen, is het geheel moeilijk te doorgronden. Daarom hebben wij stroomschema’s gemaakt waarmee u op eenvoudige wijze het Besluit en de Regeling kunt toepassen.

Downloads:

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Afvalstoffen

Advies afvalstoffen

“Een goed advies gooi je ook niet zomaar weg”

Specialisten op het gebied van de wet- en regelgeving over afvalstoffen

De Roever is 20 jaar huisadviseur geweest van het Ministerie van VROM, afdeling Afvalstoffen, op het gebied van de uitvoering van de wetgeving voor gevaarlijk afval. In die periode is een ruime ervaring opgedaan met beleidsontwikkeling, beleidsondersteuning en vergunningverlening op het gebied van afvalstoffen. Naast het opstellen van verklaringen van geen bedenkingen en inzamelvergunningen hebben wij meegewerkt aan het opstellen van het Landelijk Afvalbeheersplan I en II en het rapport “De Verwerking Verantwoord”. Kennis die ook voor u van belang kan zijn.

Dienstverlening op gemeentelijk en provinciaal niveau

Als discussies spelen over de vraag of sprake is van een afvalstof of een niet-afvalstof, dan kunnen wij u daarbij adviseren. De dienstverlening richt zich verder op ondersteuning bij beleidsontwikkeling voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen en het oplossen van specifieke problemen met betrekking tot de verwijdering van afvalstoffen.

Acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV) en administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid en de procedures voor de administratieve organisatie en interne controle van afvalverwijderende bedrijven dienen bij de aanvraag te worden gevoegd. Wij kunnen voor bedrijven dus procedures opstellen of voor het bevoegd gezag de beoordeling van deze procedures verzorgen. Onze kennis met betrekking tot de risico’s van afvalverwijdering waarborgt een gedegen aanpak van deze procedures.

Overige dienstverlening

De laatste jaren wordt De Roever Omgevingsadvies regelmatig gevraagd ondersteuning te bieden door het opstellen van specifieke rapportages en het uitvoeren van onderzoeken voor het beheer van afvalstoffen. Ook hier is gebleken dat onze adviseurs hun kennis en ervaring op een breed gebied kunnen toepassen.

EVOA

Bij export van afvalstoffen moet u voldoen aan de EVOA. De regelgeving hiervoor is complex en de naleving wordt intensief gecontroleerd. Het is belangrijk dat u de juiste procedures volgt en formulieren, zoals de Annex VII, foutloos invult. Wij kunnen u in deze complexe materie ondersteunen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Veehouderij en geur

Veehouderij en geur

Specialist omgevingsvergunningen veehouderijen en geur

De Roever Omgevingsadvies is specialist op het gebied van veehouderijen. Onderdeel van dit specialisme is de geurbeoordeling van veehouderijen. Met de Wet geurhinder en veehouderij zijn wij dan ook volop aan de slag. Wij beoordelen jaarlijks vele aanvragen om omgevingsvergunning van veehouderijen en stellen de omgevingsvergunning op. Ook voeren wij onderzoeken uit naar de geuraspecten van veehouderijen voor ruimtelijke plantoetsen (toets omgekeerde werking). Met het opstellen van een geurgebiedsvisie en een geurverordening (voorafgegaan door een quick-scan) hebben wij veel ervaring. Om geurcontouren goed en mooi in beeld te brengen gebruiken wij AutoCad. Ook geven wij cursus over geurhinder en veehouderijen. Deze cursus is druk bezocht en zeer goed gewaardeerd.

Berekeningen geur

Wij kennen alle details van de programma’s V-stacks vergunning en V-stacks gebied waarmee de geurverspreiding van veehouderijen wordt berekend. De minimale uittredesnelheid is aangepast, naar aanleiding van ons onderzoek. Hieruit bleek, en zo is inmiddels door InfoMil erkent, dat de berekeningen fout gaan met een lage uittredesnelheid. Voor de geurberekeningen is verder een juiste bepaling en interpretatie van de verschillende parameters van belang. Wij combineren technische en juridische kennis. Dit laatste is bijvoorbeeld van belang voor het bepalen van de vergunde rechten en het vertalen naar een juiste geurberekening,

Geuroverlast?

Als een omwonende overlast van een veehouderij ondervindt of vreest, kunnen wij een analyse van de situatie of een beoordeling van de omgevingsvergunning maken. Onze rapporten kunnen worden gebruikt in bezwaarprocedures (zienswijze) en in beroepsprocedures. Deze procedures kunnen wij ook volledig uitvoeren.

Geurcontouren en bouwplannen

Voor bouwplannen (van een uitbouw tot volledige woonwijken) moeten de geurcontouren van veehouderijen in de omgeving in beeld worden gebracht. Wij brengen geurcontouren van veehouderijen in beeld. Dit kunnen wij rapporteren met een volledige onderbouwing voor het aspect geur (toets omgekeerde werking).

Hoge uittredesnelheden

Een aanvraag die voorziet in een hoge uittredesnelheid (bijvoorbeeld 10 m/s) moet voldoende waarborgen bevatten. Met een uitgebreide beoordeling voorkomen wij dat de oplossing alleen op papier bestaat.

Meer informatie

Wat wij op het gebied van veehouderij en geur voor u kunnen betekenen staat verder uitgebreid beschreven op deze website onder “Milieu en ruimte” onder de link geurverordening. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.geurcontouren.nl. Dit is een web-site van De Roever Omgevingsadvies. Hierop presenteren wij uitgebreid wat wij doen op het gebied van geurhinder en veehouderijen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Lucht

Advies lucht

Wm-procedures

Onze luchtspecialisten beoordelen de lucht- en geuraspecten van specifieke inrichtingen. Omdat onze specialisten veel Wm-procedures van verschillende soorten bedrijven behandelen, kunnen zij snel en vakkundig adviseren.

Luchtkwaliteit

Toetsing van de luchtkwaliteit vindt plaats bij procedures van de Wet milieubeheer of de Wet ruimtelijke ordening. Zowel bij de toetsing als bij het inzichtelijk maken van mogelijke oplossingen kunnen onze specialisten behulpzaam zijn. Wij stellen verschillende scenario’s op van de te nemen maatregelen en voeren effectberekeningen uit. Hiervoor beschikken wij over de voor luchtkwaliteitsberekeningen geschikte module STACKS binnen het rekenprogramma Geomilieu.

Beoordelen luchtrapporten

Wij beoordelen de rapporten van luchtemissies die door derden bij u worden ingediend of in uw opdracht worden opgesteld. Eerst gaan wij na of de aannames en uitgangspunten juist zijn. Vervolgens beoordelen wij of de berekeningen volgens de richtlijnen zijn uitgevoerd en toetsen aan de grenswaarden. Als u dat wenst, voeren wij controleberekeningen uit.

Industrie en geurhinder

Geurhinder is een subjectieve beleving. Toch maken onze specialisten een objectieve beoordeling maken van de mate van geurhinder. Dit is niet eenvoudig. Voor het toetsingskader wordt gebruik gemaakt van bijzondere regelingen, specifiek geurbeleid of de algemene geurhindersystematiek van de NeR. De Roever is sterk in het vaststellen van het acceptabele hinderniveau.

Wij beoordelen geurrapporten. Hierbij gaan wij na of is voldaan aan de richtlijnen voor metingen, berekeniningen en modellering. Daarnaast is ook van groot belang dat het geurrapport betrekking heeft op de juiste bedrijfssituatie of bedrijfssituaties.

De geurspsecialisten van De Roever hebben ervaring met diverse bedrijfstakken en bedrijfsgroottes, waaronder pindabranderijen, composteringsinrichtingen, bierbrouwerijen, diverse soorten voedingsmiddelen bedrijven, veevoederfabrieken, petfood-fabrieken, vergistingsinstallaties en waterzuiveringen.

Veehouderijen en geurhinder

De Roever is specialist op het gebied van veehouderijen en geur. Zie hiervoor op onze pagina veehouderij en geur of onze aparte website www.geurcontouren.nl. Als u behoefte heeft aan een uitbestedeing, second opinion of hulp over dit onderwerp, schakel dan gerust onze specialisten in.

Geur en ruimtelijke ordening

Als u in afwijking van het bestemmingsplan wilt bouwen in de omgeving van een veehouderij of industrieel bedrijf, dat geurhinder kan veroorzaken moet onderzoek worden uitgevoerd naar de ligging van de geurcontouren. Naast het waarborgen van een goed woon- en leefklimaat is ook van belang dat de bestaande bedrijven niet in hun belangen worden geschaad. Wij kunnen contouren berekenen en in beeld brengen. Ook kunnen wij een rapport opstellen met een geurtoets dat kan worden gebruikt voor de ruimtelijke onderbouwing. Voor meer informatie hierover zie op de pagina’s geurcontouren en beoordeling bouwplan.

Voor meer informatie over het specialisme lucht, download onze leaflet Lucht.