Category

Vergunningen

Formulier Melding Activiteitenbesluit afhandelen

Melding Activiteitenbesluit

Melding Activiteitenbesluit

Wij verzorgen uw melding Activiteitenbesluit

Wij kunnen meldingen beoordelen en afhandelen of opstellen en indienen. Onze adviseurs hebben veel kennis en ervaring op dit gebied. Ook zijn zij bekend met de formulieren en programma’s voor het indienen van meldingen. Daarnaast hebben wij specialisten in huis die met AutoCad kunnen werken om de nodige tekeningen te maken of aan te passen. Klik hier voor meer informatie.

Spoedzaak?

Heeft u meer spoed, bijvoorbeeld omdat u snel met uw (nieuwe) activiteiten wilt beginnen, of omdat uw organisatie niet tijdig aan het beoordelen van meldingen toekomt. Dat kan! Met een spoedopdracht handelen wij de melding op zeer korte termijn af.

Direct aan de slag

U kunt ons direct aan de slag zetten door dit formulier in te vullen. Op basis van de door u aangeleverde informatie en documenten stellen wij een plan van aanpak op. Binnen 2 werkdagen nemen wij (vrijblijvend) contact met u op met een inschatting van de kosten en een planning. Tot dit moment bent u tot niets verplicht. Pas na uw goedkeuring gaan wij van start met de werkzaamheden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Wet natuurbescherming

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet richt zich op gebiedsbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet 1998), soortenbescherming (voorheen Flora- en Faunawet) en houtopstanden (voorheen Boswet). Provincies zijn bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. Het doel van de wet is drieledig:

 • bescherming van de biodiversiteit in Nederland;
 • decentralisatie van verantwoordelijkheden;
 • vereenvoudigen van regels.

Gebiedsbescherming

Binnen de gebiedsbescherming van de Wet natuurbescherming is de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn vertaald naar een nationale regelgeving. Het onderdeel gebiedsbescherming regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden. Provincies kunnen gebieden toevoegen in hun provinciaal beleid door deze aan te wijzen als bijzonder provinciaal natuurgebied of -landschap. Deze gebieden maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur).

Voor de gebiedsbescherming kunnen voor bestemmingsplannen, activiteiten en projecten passende beoordelingen noodzakelijk zijn in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit is aan de orde wanneer door activiteiten, projecten en het bestemmingsplan mogelijk negatieve effecten op aangewezen gebieden kunnen optreden. Een belangrijk aspect binnen de gebiedsbescherming is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hierbij dient de stikstofdepositie van een activiteit of project op beschermde natuurgebieden (Natura 2000 en provinciaal) in beeld gebracht te worden.

Meer informatie over onze werkzaamheden met betrekking tot gebiedsbescherming kunt u hier vinden.

Soortenbescherming

Binnen de soortenbescherming van de Wet natuurbescherming zijn verbodsbepalingen opgenomen voor activiteiten die schadelijk zijn voor beschermde dier- en plantsoorten. Zo is het verstoren van beschermde soorten zonder vooraf goed onderzoek te doen naar deze soorten strafbaar.

Voor de soortenbescherming kunnen voor bestemmingsplannen, activiteiten en projecten passende beoordelingen en onderzoek noodzakelijk zijn in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit is aan de orde wanneer deze activiteiten, projecten en bestemmingsplannen mogelijk negatieve effecten hebben op beschermde soorten en verbodsbepalingen overtreden worden.

Meer informatie over onze werkzaamheden met betrekking tot soortenbescherming kunt u hier vinden.

Houtopstanden

Binnen de houtopstanden van de Wet natuurbescherming geldt een meld- en herplantingsplicht. Hetzelfde areaal aan houtopstand dient behouden te blijven. Herplantplicht vervalt indien een houtopstand geveld dient te worden in verband met realisatie van een Natura 2000 doelstelling.

Meer informatie over onze werkzaamheden met betrekking tot houtopstanden kunt u hier vinden.

Ervaren adviseur vergunningen Wet natuurbescherming

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de natuur geldt een vergunningplicht of is het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk. De Roever Omgevingsadvies heeft specialisten in dienst op het gebied van de Wet natuurbescherming. Zij kunnen uw gewenste activiteiten of projecten toetsen aan de wetgeving en adviesrapporten opstellen. Meerdere adviseurs hebben ervaring met het afhandelen van aanvragen op grond van de Wet natuurbescherming.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit: meldingen en maatwerkvoorschriften

Algemene regels een regelwoud: onze adviseurs weten de weg

Steeds meer activiteiten vallen onder algemene regels en zijn dus niet meer vergunningplichtig. Nadeel daarvan is dat bedrijven vaak moeilijk kunnen achterhalen welke regels voor hen gelden. Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (bekend als het Activiteitenbesluit) kent veel uitzonderingsbepalingen en verwijzingen naar andere regels zoals PGS- en BRL-richtlijnen. De adviseurs van De Roever Omgevingsadvies kennen de weg in dit woud van regels. Producten zoals het Handboek checklisten handhaving en De Roever Textbase maken deze regelgeving beter toegankelijk. In onze bibliotheek zijn alle noodzakelijke richtlijnen aanwezig. Daardoor kunnen we snel en vooral juist adviseren.

Melding Activiteitenbesluit

Wij kunnen meldingen beoordelen en afhandelen of opstellen en indienen. Onze adviseurs hebben veel kennis en ervaring op dit gebied. Ook zijn zij bekend met de formulieren en programma’s voor het indienen van meldingen. Ook hebben wij specialisten in huis die met AutoCad kunnen werken om de nodige tekeningen te maken of aan te passen. Klik hier voor meer informatie.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Voor een aantal activiteiten is naast een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ook een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. De OBM vormt een toestemming (of weigering) van het bevoegd gezag om met de gemelde activiteiten op de gemelde locatie van start te kunnen gaan. Onze adviseurs, met jarenlange ervaring op het gebied van omgevingsvergunningen, kunnen voor u de OBM opstellen of beoordelen.

Voldoen aan de norm en toch overlast?: onderzoek en maatwerkvoorschriften

Een belangrijk nadeel van algemene regels is dat ook de normen niet zijn toegespitst op de individuele situatie. Steeds vaker krijgen we te maken met situaties dat sprake is van overlast terwijl wel aan de normen wordt voldaan. Belangrijk knelpunt is bijvoorbeeld het geluid in de nachtperiode waarbij geen rekening wordt gehouden met het (landelijke) karakter van de omgeving. In dat geval kunnen maatwerkvoorschriften een oplossing bieden. Onze senior-specialist akoestiek kan in dit soort situaties de geluidbelasting in beeld brengen en de ernst ervan weergeven. Met eventuele ondersteuning door onze juristen kunnen we ervoor zorgen dat maatwerkvoorschriften worden opgelegd.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Adviseur milieuvergunningen

De Roever Omgevingsadvies is specialist op het gebied van omgevingsvergunningen voor zowel industriële bedrijven als veehouderijen. Wij hebben veel ervaring met de afhandeling van aanvragen om omgevingsvergunning van zowel bedrijven die vallen onder het bevoegd gezag van de gemeente als onder de provincie. Jaarlijks adviseren wij in honderden vergunningprocedures.

Verder hebben wij teams met specialisten op de diverse milieugebieden. Advisering op het gebied van de Wet milieubeheer stelt hoge eisen aan de organisatie. Het milieu kent immers veel facetten. Als adviseur moet je op de hoogte zijn van de geldende wet- en regelgeving, maar ook van de recente jurisprudentie. De ontwikkelingen op dit gebied gaan zo snel dat alleen een professionele organisatie met voldoende specialisten dit bij kan houden en verwerken. De Roever Omgevingsadvies voldoet aan de kwaliteitseisen die de overheid stelt aan uitvoeringsorganisaties.

Aanvragen omgevingsvergunning voor bedrijven

Voor bedrijven kunnen wij de aanvraag om omgevingsvergunning verzorgen. Omdat wij ook vergunningen opstellen hebben wij zowel de technische als de juridische kennis op het gebied van omgevingsvergunningen. Wij weten dan ook als geen ander welke eisen (zouden moeten) gelden voor een aanvraag. Ook kunnen wij al op voorhand aangeven aan welke eisen formeel moet worden voldaan. Hiermee kan dan al vroegtijdig rekening worden gehouden. Een goede vergunning begint met een goede aanvraag. Bovendien kan met een goede aanvraag de procedure sneller worden doorlopen. Het adviseren voor bedrijven doen wij vanuit een apart cluster bedrijfsadvisering. Voor meer informatie hierover kunt u hier onze brochure bedrijfsadvisering downloaden.

Milieuspecialisten

Onze adviseurs vergunningen worden op diverse vakgebieden ondersteund door specialisten. Wij hebben onder meer specialisten voor:

 • Afvalstoffen
 • Geluid
 • Bodem
 • Geur
 • Juridisch
 • Lucht
 • Energie
 • Veiligheid

Specialist, senioradviseur milieu, adviseur milieu

In ieder cluster zijn meerdere senior- medior- en junior-adviseurs werkzaam. Gecombineerd met onze specialisten op de diverse vakgebieden bieden wij een totaaloplossing voor alle werkzaamheden op het gebied van de Wet milieubeheer. Doordat er ruim 30 medewerkers bij ons in dienst zijn, kunnen wij de kwaliteit en continuïteit van onze advisering garanderen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.

Vergunningen

Vergunningen

Afhandelen aanvraag (gedeeltelijk) uitbesteden

Vanaf het eerste initiatief tot een definitieve, onherroepelijke vergunning is een lange weg. U kunt het hele traject aan ons toevertrouwen, maar ook op elke gewenste fase instappen. Waar u echter ook instapt, van één ding bent u verzekerd: het wordt allemaal voor u geregeld!

Opstellen van considerans en voorschriften

Jaarlijks handelen onze specialisten en allround vergunningverleners enkele honderden aanvragen af voor zeer uitlopende categorieën inrichtingen op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau. Uitwisseling van kennis en ervaring tussen collega’s zorgt ervoor dat de dienstverlening up-to-date blijft en beantwoordt aan onze kwaliteitsstandaard.

Maatwerk vergunning

Opstellen van de complete ontwerpbeschikking kan plaatsvinden volgens uw standaarden. Ons advies heeft de vorm van het te nemen ontwerpbesluit in uw eigen opmaak. Dit hoeft door u alleen nog te worden ondertekend, verstuurd en gepubliceerd.

Gegarandeerd binnen de termijnen

Wij garanderen verder dat wij aanvragen om vergunningen afhandelen binnen de wettelijke termijn. U ontvangt van ons binnen tien weken na ontvangst van de ontvankelijke aanvraag ons advies. Halen we deze termijn niet, dan nemen wij de dwangsom voor onze rekening. Voor meer informatie, kijk onder flexibel milieuadvies.

Meer informatie voor de overheid

Voor meer informatie, download onze leaflet Vergunningen.

Aanvragen van vergunningen

Moet u een omgevingsvergunning aanvragen? Door de milieuregels goed toe te passen en de juiste procedure te volgen kunt u veel tijd en kosten besparen. Wij stemmen de aanvaag af op uw bedrijf, situatie en wensen. Wij stellen een aanvraag op die flexibel is en rekening houdt met de toekomst van uw bedrijf. Bij nieuwe plannen levert dit u tijdwinst op omdat dan niet altijd een nieuwe procedure nodig is. Wij gaan verder door u in het vervolgtraject te adviseren over de eisen en beperkingen die in de omgevingsvergunning staan.

Een brede kijk op milieuzaken

Waar nodig roepen wij de hulp in van onze specialisten. Zij voeren de onderzoeken uit en stellen de rapportages op die bij de aanvraag moeten worden gevoegd.

Afstemming

Wij zorgen ook voor de afstemming met andere werkvelden zoals ruimtelijke ordening en de bouwvergunning en waarborgen dat u de juiste stappen neemt die nodig zijn om uw activiteiten te ontplooien.

Voor meer informatie, download hier onze bedrijfsbrochure.