Toezicht Flora- en faunawet en subsidieverlening voor de Omgevingsdienst Brabant Noord.

By 19 april 2017Nieuws

Voor de Omgevingsdienst Brabant Noord zijn wij actief als toezichthouder, binnen de Flora en Faunawet. Wij beoordelen ontheffingen die binnen deze wet zijn verleend en machtigingen die op basis van deze ontheffingen door de Faunabeheereenheid zijn verleend. Agrariërs kunnen bijvoorbeeld, voor het telen van een gewas, een machtiging aanvragen bij de Faunabeheereenheid. Deze machtiging geeft een agrariër toestemming om in een bepaalde periode fauna te weren dan wel te verjagen.

Een groot probleem in de provincie Noord-Brabant, en ook elders, zijn diverse soorten ganzen. Om een gewas, bijvoorbeeld granen of sperziebonen, goed te laten groeien, kan een agrariër de schade toebrengende fauna weren door maatregelen te treffen op zijn perceel. Door middel van de  machtiging (met bijbehorende ontheffing) is precies vastgelegd wat is toegestaan en wat niet is toegestaan.

De Roever is betrokken bij de controle op de uitvoer van de machtigingen. Wij bezoeken percelen van agrariërs en anderen om te kijken of zij niet in overtreding zijn met de flora en faunawet. Hierbij wordt controle uitgevoerd op de landbouwgewassen en op de middelen die een agrariër gebruikt (of juist niet gebruikt) om fauna te weren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stokken met linten of vlaggen, een flitsmolen en een knalapparaat.
Uit ervaring is gebleken dat agrariërs regelmatig in overtreding zijn, door bijvoorbeeld niet de verplichte preventieve fauna werende middelen op het perceel te hebben of juist door bij de aanvraag van een machtiging een ander landbouwgewas te hebben opgegeven.
Momenteel wordt er binnen het vakgebied veel gesproken over de flora en faunawet en de implementatie van de nieuwe Wet natuurbescherming, die 1 januari 2017 zal ingaan. Alle provincies en hun uitvoerenden zijn momenteel druk bezig met het voorbereiden van het inwerking treden van de nieuwe wet.
Een andere activiteit van De Roever is dat zij controles uitvoert op projecten waar de provincie Noord-Brabant subsidie voor heeft verleend.
Het betreffen hier projecten waar subsidie voor is verleend onder de subsidieregeling:
•        Beleidsregeling verplaatsing intensieve veehouderijen 2005;
•        verbindingen en landschap Noord-Brabant, § 2 Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement
•        Verkeer en Vervoer Noord-Brabant onderdeel Regionale Uitvoeringsprogramma’s 2013.
Voor ieder project waar subsidie voor is verleend, wordt een controle uitgevoerd om te beoordelen of het project is uitgevoerd binnen de gestelde termijnen en volgens de gestelde voorwaarden van de regeling.
In de categorie Verkeer en Vervoer kun je bijvoorbeeld denken aan gemeenten die subsidie hebben gekregen voor het realiseren van een 30 km per uur zone. Wij controleren op de projectlocatie of de zone is aangelegd, volgens de aanvraag, en binnen de gestelde termijnen.
controle op uitvoer van subsidievoorwaarden uit subsidieregeling ‘Verkeer en Vervoer’ van de provincie Noord-Brabant. In dit geval betrof de subsidieaanvraag het aanleggen van een 30 km per uur zone, met onder andere wegversmallingen en oprit bij een basisschool.
In de categorie Verbindingen en landschap gaat het vooral om natuur realisatie projecten van particulieren. Een particulier kan bijvoorbeeld subsidie hebben gekregen voor het aanleggen van een amfibieënpoel achter zijn huis of voor de aanleg van een natuurlijk weidepad. De Roever controleert op de projectlocaties of het project is uitgevoerd binnen de gestelde termijnen en volgens de aanvraag.
particulier die een amfibieënpoel had aangelegd en hiervoor subsidie heeft gekregen . Controle op voorwaarden subsidie.

In de categorie Verplaatsing Intensieve Veehouderijen betreft het veehouderijen die subsidie van de provincie hebben gekregen om zich naar een andere locatie te verplaatsen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een veehouderij van oorsprong tegen een natuurgebied of de bebouwde kom aanligt en hier geen ontwikkelingsruimte meer is. Er wordt dan subsidie verleend om zich te verplaatsen naar een nieuwe, door de provincie Noord-Brabant goedgekeurde, bedrijfslocatie.
beoordeling nieuwe locatie varkenshouderij, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. Betreft een controle op de voorwaarden uit de subsidieverlening ‘Verplaatsing intensieve Veehouderijen 2005.
Wij voeren controle uit op de uitplaatsinglocatie (waar de veehouderij eerst zat) en op de inplaatsinglocatie.  Op de uitplaatsingcontrole betreft het controle op de sloopwerkzaamheden, bodemgesteldheid en intrekken van o.a. milieuvergunningen. Op de inplaatsinglocaties moet gecontroleerd worden of het bedrijf daadwerkelijk in werking is volgens de afgegegen milieuvergunning. Denk hierbij aan controle op het aantal aanwezige dieren.
Indien een onderdeel van de subsidie aanvraag niet in voldoening is uitgevoerd, kan de ontvanger (een deel) zijn subsidie verliezen.