Beoordeling bouwplan

By 28 maart 2017Omgeving

Beoordeling bouwplan

Omgekeerde werking – plantoetsing: milieucontouren

Bij het opstellen van een ruimtelijk plan moet met onderzoek worden aangetoond dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Hiervoor moeten de milieucontouren van bestaande bedrijven, nieuw te bestemmen bedrijven en andere bronnen, zoals wegen in beeld worden gebracht. Binnen de milieucontouren mogen geen gevoelige objecten voorkomen.

Milieu-aspecten

In de toetsing van het ruimtelijk plan moet met alle mogelijke milieuaspecten rekening worden gehouden. Welke aspecten een rol spelen hangt af van de situatie. Enkele veel voorkomende milieucontouren en milieu-aspecten zijn:

  • geurcontouren van veehouderijen in de omgeving;
  • achtergrondbelasting (cumulatie) van alle veehouderijen samen;
  • geluidscontouren van omliggende bedrijven;
  • geluidsbelasting van wegen;
  • externe veiligheids-contouren (LPG, opslag gevaarlijke stoffen);
  • contouren rondom fruitboomgaarden, kassen en dergelijke vanwege toepassing bestrijdingsmiddelen;
  • geurcontouren van bedrijven en andere bronnen dan stallen;
  • concentraties fijn stof of stikstofdioxide.

Onderzoek en presentatie

Met een juridische analyse bepalen wij welke contouren in beeld moeten worden gebracht (welke normen gelden). Deze contouren brengen wij met specialistsich onderzoek in beeld. Hierbij gaan wij uit van de meest recente milieuhygiënische inzichten en rekenmodellen. De contouren tekenen wij met AutoCad in op de conceptplankaart of een andere gewenste ondergrond. Met deze kaart en een heldere rapportage heeft u een duidelijk beeld vand e situatie en een onderbouwing voor de milieuaspecten.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.