Geurcontouren

By 28 maart 2017Omgeving

Geurcontouren

Ervaring met de Wet geurhinder en veehouderij

Sinds 2007 zijn wij volop aan de slag met de Wet geurhinder en veehouderij, zowel op het gebied van vergunningverlening als op het gebied van ruimtelijke plantoetsen (omgekeerde werking) en het opstellen van gebiedsvisies en verordeningen (eventueel voorafgegaan door een quick-scan).

Geurcontouren intekenen

Bij het werken met de Wet geurhinder en veehouderij is het erg prettig als mooie plaatjes worden gemaakt van de berekende contouren. Dit geldt zeker voor plantoetsingen en voor het opstellen van een gebiedsvisie ter onderbouwing van lokale geurnormen (of afstanden). De geurcontouren kunnen wij op elke gewenste ondergrond projecteren. Wij hanteren hierbij AutoCad, waarbij ook uitwisseling met een GIS-systeem mogelijk is. Een voorbeeld van een dergelijk plaatje vindt u op www.geurcontouren.nl. Door ons specialisme veehouderij te koppelen met IT-kennis kunnen wij deze plaatjes efficiënt maken. Hierdoor worden complexe berekeningen ook leesbaar en hanteerbaar voor niet-speciialisten en managers of bestuurders die hierover beslissingen moeten nemen.

Ruimtelijke plannen en veehouderijen

Zitten ruimtelijke plannen en nabijgelegen veehouderijen elkaar in de weg? Weet u niet of dit een rol speelt? Wij voeren ook deeltoetsen uit van het aspect geur. Voor een wijziging van de bestemming (Wro) die de vestiging of uitbreiding van een geurgevoelig object mogelijk maakt, moeten de geurcontouren van omliggende veehouderijen worden bepaald. Het wijzigen van de bestemming kan in principe alleen plaatsvinden buiten deze contouren. De ligging van de geurcontouren kunnen wij voor u bepalen. Voordat wij geurberekeningen uitvoeren, vindt een technische en juridische analyse plaats van de vergunde situatie van de veehouderij. De rapportage van dit onderzoek bevat ook de toets omgekeerde werking voor geur.

Knelpunten bij ruimtelijke plannen

Zijn er knelpunten bij de ruimtelijke plannen? Wilt u er voor zorgen dat de problemen niet groter worden of zelfs worden opgelost? De Wet geurhinder en veehouderij biedt de unieke mogelijkheid om vanuit de milieukant rekening te houden met (mogelijke) gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Met een geurverordening kan de gemeente de afstanden of geurnormen die wettelijk gelden voor veehouderijen, lokaal aanpassen. Hiermee kan ruimte worden gecreëerd voor ruimtelijke ontwikkelingen. Een geurverordening moet wel worden onderbouwd. Het onderzoek dat hiervoor nodig is en de motivering worden beschreven in een geurgebiedsvisie. Hierbij onderzoeken wij drie pijlers: beperkingen voor ruimtelijke plannen, de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen en het woon- en leefklimaat. Doordat met een goede gebiedsvisie en verordening onnodige problemen en knelpunten in de toekomst worden voorkomen, verdient deze investering zich ruimschoots terug!

Quick-scan

Als u snel een indruk wilt hebben of er mogelijke knelpunten zijn of kunnen ontstaan in uw gemeente, kunnen wij een quick-scan voor u uitvoeren. U krijgt daarmee inzicht. Op basis hiervan kunt u gefundeerd besluiten tot nader onderzoek in een geurgebiedsvisie en eventueel een geurverordening. Daarmee kunt u sturing geven aan de ontwikkelingen in uw gemeente en onnodige knelpunten voorkomen of vroegtijdig oplossen.

Vraag ons vrijblijvend een offerte

Wilt u ook contouren geprojecteerd hebben op willekeurig welke ondergrond? Overweegt u een quick-scan te laten uitvoeren of een gebiedsvisie en verordening op te laten stellen? Caspar den Hertog (als seniorspecialist veehouderijen) kan u vrijblijvend inlichten over de mogelijkheden en de kosten. Ook via onze website www.geurcontouren.nl kunt u vrijblijvend een offerte opvragen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.