Geurverordening

By 28 maart 2017Omgeving

Geurverordening Wet geurhinder en veehouderij, geurgebiedsvisie

Wet geurhinder en veehouderij (Wgv): lokaal geurbeleid mogelijk

De Wet geurhinder en veehouderij vormt het toetsingskader voor vergunningverlening op het gebied van geur, veroorzaakt door dierenverblijven van veehouderijen. De Wet geurhinder en veehouderij biedt gemeenten de mogelijkheid om de wettelijke geurnormen of afstanden voor bepaalde gebieden aan te passen. Dit moet worden onderbouwd. De onderbouwing en het onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van afwijkende normen of afstanden wordt beschreven in een geurgebiedsvisie.

Geurgebiedsvisie (gebiedsvisie)

In de geurgebiedsvisie beschrijven wij het volledige onderzoek dat nodig is om tot een geurverordening te komen. De afwegingen die in de geurgebiedsvisie staan richten zich op drie pijlers:

– het leefklimaat;
– de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen;
– de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Met een geurverordening kan een eigen invulling worden gegeven aan elk van deze drie pijlers. Het is dus ook mogelijk om vanuit de milieukant al vroegtijdig rekening te houden met mogelijke, gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente kan dan ook meer de regie in handen krijgen bij het bepalen van de ontwikkelingen in de veehouderijsector in haar gemeente.

V-Stacks gebied: achtergrondbelasting en voorgrondbelasting

In het onderzoek voeren wij geurberekeningen uit met het verspreidingsmodel V-Stacks Gebied. Dit doen wij voor de achtergrondbelasting (gecumuleerde geurbelasting van alle veehouderijen in de omgeving) en voor de voorgrondbelasting (geurbelasting van één individuele veehouderij).

Quickscan

Een eerste stap in de gebiedsvisie is de quickscan. Hierbij wordt gekeken in welke gebieden knelpunten in de geursituatie te verwachten zijn. Op deze gebieden wordt vervolgens in de geurgebiedsvisie ingezoomd.

Nieuwbouwplannen en geurcontouren

In veel gevallen blijkt een geurverordening een goede oplossing om bestemmingsplannen die de realisatie van geurgevoelige objecten mogelijk maakt, binnen de invloedssfeer van veehouderijen te kunnen vaststellen . Dit kan zodanig worden uitgewerkt dat de ontwikkelingsmogelijkheden van de veehouderijen niet worden beïnvloed.

Oplossen knelpunten vaste afstanden

In lintbebouwingen worden veehouderijen vaak belemmerd door tussengelegen woningen. Mogelijk wordt geurhinder niet als probleem ervaren. Als de gemeente uitbreidingsmogelijkheden voor de niet intensieve veehouderij of het verdichten van het lint met woningen gewenst vindt, kan een geurverordening een oplossing bieden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.