Advies lucht

Wm-procedures

Onze luchtspecialisten beoordelen de lucht- en geuraspecten van specifieke inrichtingen. Omdat onze specialisten veel Wm-procedures van verschillende soorten bedrijven behandelen, kunnen zij snel en vakkundig adviseren.

Luchtkwaliteit

Toetsing van de luchtkwaliteit vindt plaats bij procedures van de Wet milieubeheer of de Wet ruimtelijke ordening. Zowel bij de toetsing als bij het inzichtelijk maken van mogelijke oplossingen kunnen onze specialisten behulpzaam zijn. Wij stellen verschillende scenario’s op van de te nemen maatregelen en voeren effectberekeningen uit. Hiervoor beschikken wij over de voor luchtkwaliteitsberekeningen geschikte module STACKS binnen het rekenprogramma Geomilieu.

Beoordelen luchtrapporten

Wij beoordelen de rapporten van luchtemissies die door derden bij u worden ingediend of in uw opdracht worden opgesteld. Eerst gaan wij na of de aannames en uitgangspunten juist zijn. Vervolgens beoordelen wij of de berekeningen volgens de richtlijnen zijn uitgevoerd en toetsen aan de grenswaarden. Als u dat wenst, voeren wij controleberekeningen uit.

Industrie en geurhinder

Geurhinder is een subjectieve beleving. Toch maken onze specialisten een objectieve beoordeling maken van de mate van geurhinder. Dit is niet eenvoudig. Voor het toetsingskader wordt gebruik gemaakt van bijzondere regelingen, specifiek geurbeleid of de algemene geurhindersystematiek van de NeR. De Roever is sterk in het vaststellen van het acceptabele hinderniveau.

Wij beoordelen geurrapporten. Hierbij gaan wij na of is voldaan aan de richtlijnen voor metingen, berekeniningen en modellering. Daarnaast is ook van groot belang dat het geurrapport betrekking heeft op de juiste bedrijfssituatie of bedrijfssituaties.

De geurspsecialisten van De Roever hebben ervaring met diverse bedrijfstakken en bedrijfsgroottes, waaronder pindabranderijen, composteringsinrichtingen, bierbrouwerijen, diverse soorten voedingsmiddelen bedrijven, veevoederfabrieken, petfood-fabrieken, vergistingsinstallaties en waterzuiveringen.

Veehouderijen en geurhinder

De Roever is specialist op het gebied van veehouderijen en geur. Zie hiervoor op onze pagina veehouderij en geur of onze aparte website www.geurcontouren.nl. Als u behoefte heeft aan een uitbestedeing, second opinion of hulp over dit onderwerp, schakel dan gerust onze specialisten in.

Geur en ruimtelijke ordening

Als u in afwijking van het bestemmingsplan wilt bouwen in de omgeving van een veehouderij of industrieel bedrijf, dat geurhinder kan veroorzaken moet onderzoek worden uitgevoerd naar de ligging van de geurcontouren. Naast het waarborgen van een goed woon- en leefklimaat is ook van belang dat de bestaande bedrijven niet in hun belangen worden geschaad. Wij kunnen contouren berekenen en in beeld brengen. Ook kunnen wij een rapport opstellen met een geurtoets dat kan worden gebruikt voor de ruimtelijke onderbouwing. Voor meer informatie hierover zie op de pagina’s geurcontouren en beoordeling bouwplan.

Voor meer informatie over het specialisme lucht, download onze leaflet Lucht.