Soortenbescherming

By 28 maart 2017Specialismen

Quickscan soortenbescherming en aanvullend soortspecifiek onderzoek

Het onderdeel soortenbescherming van de Wet natuurbescherming is onder te verdelen in drie categorieën:

 • Vogels (Europese Vogelrichtlijn);
 • Europees beschermde soorten (Europese Habitatrichtlijn);
 • Nationaal beschermde soorten.

Een algemene zorgplicht is in Nederland van toepassing voor alle soorten, of deze nu beschermd zijn of niet. Eenieder dient voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.

Bij ruimtelijke ingrepen zoals sloop, verbouw en nieuwbouw kunnen negatieve effecten optreden voor beschermde soorten. Voor beschermde soorten zijn verbodsbepalingen in de wetgeving opgenomen:

 • het is verboden in het wild levende dieren opzettelijk te doden of te vangen;
 • het is verboden om opzettelijk nesten, rust-, voortplantings- en verblijfsplaatsen van dieren te vernielen, beschadigen of weg te nemen;
 • het is verboden om eieren te rapen, onder zich te hebben of opzettelijk te vernielen;
 • het is verboden om dieren opzettelijk te verstoren;
 • het is verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken, verzamelen, af te snijden, ontwortelen of te vernielen.

De Roever Omgevingsadvies heeft specialisten in dienst op het gebied van soortenbescherming. Zij kunnen een QuickScan uitvoeren, om te bepalen of verbodsbepalingen van de wet overtreden worden bij een ruimtelijke ingreep.

Met behulp van een QuickScan, een momentopname op basis van best professional judgement, kan een redelijk beeld geschetst worden van mogelijke risico’s voor de voorgenomen plannen. Resultaten van een QuickScan kunnen dienst doen bij de onderbouwing van een ontheffingsaanvraag conform de Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortbescherming.

Een QuickScan soortenbescherming bestaat uit:

 • het vaststellen van de gewenste situatie;
 • het vaststellen van het huidige bestemmingsplan;
 • bureauonderzoek naar in het verleden waargenomen soorten, dit bureauonderzoek geeft een indicatie van de te verwachten soorten op locatie;
 • terreinbezoek om concrete informatie over het gebied te verzamelen;
 • opstellen van een rapportage met de onderzoeksresultaten en advies.

Een QuickScan betreft geen complete veldinventarisatie maar slechts een momentopname. Op basis van de QuickScan kunnen extra werkzaamheden noodzakelijk zijn waarbij wij u ook graag van dienst zijn. Zo kan worden aanbevolen om:

 • aanvullend onderzoek uit te voeren naar specifieke beschermde soorten (oa. huismus, gierzwaluw en vleermuizen);
 • een project- en compensatieplan op te stellen;
 • advies en ondersteuning bij een ontheffingsaanvraag;
 • een passende beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming op te stellen.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Dan kunt u contact opnemen met Norma van den Wijngaard, telefonisch via 073 594 10 11, of per e-mail: n.vd.wijngaard@deroever.nl.