Berekening stikstofdepositie (AERIUS) bij bouwwerkzaamheden

By 2 november 2022Specialismen

Berekening stikstofdepositie (AERIUS) bij bouwwerkzaamheden

Met de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering waren tijdelijke (bouw)werkzaamheden vrijgesteld van natuurvergunningsplicht voor het aspect stikstofdepositie. Deze bouwvrijstelling is met de uitspraak van de Raad van State van 2 november 2022 in de zaak Porthos komen te vervallen. Dit houdt in dat nu (net als tot 1 juli 2021 het geval was) bij bouwwerkzaamheden weer onderzocht moet worden of sprake is van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Bij bouwwerkzaamheden kunnen emissies van stikstofoxiden en ammoniak optreden door voertuigbewegingen en het gebruik van (vaak diesel aangedreven) mobiele machines, zoals graafmachines, kranen en loaders, aggregaten en pompen. Vaak is in de bestemmingsplanfase nog niets bekend over de exacte invulling van het bouwproces, maar is wel al een berekening van de stikstofdepositie nodig.

omgevingsvergunning - De Roever

Anticiperend op de uitspraak van de Raad van State in de zaak Porthos heeft De Roever Omgevingsadvies samen met TAUW kengetallen ontwikkeld voor de bouwwerkzaamheden bij diverse soorten bouwprojecten. Deze kentallen zijn gebaseerd op een groot aantal daadwerkelijk uitgevoerde referentieprojecten. Afhankelijk van de soort en omvang van het project kan De Roever Omgevingsadvies met deze kentallen op een efficiënte en realistische manier stikstofberekeningen uitvoeren voor de bouwwerkzaamheden (aanlegfase). Daarnaast is en blijft ook een berekening van de emissies in de uiteindelijk beoogde situatie (gebruiksfase) nog altijd noodzakelijk.

Heeft u vragen over stikstofdepositieberekeningen, of wilt u een berekening laten uitvoeren? Neem dan contact op met Daan Meister (d.meister@deroever.nl) of Ronny Keetels (r.keetels@deroever.nl).